MATEŘSKÁ ŠKOLA BRNO, CIHELNÍ 1a, 614 00 BRNO

     IČO:70279578   tel:545230647   ms.cihelni@volny.cz

____________________________________________________ 

                  Vnitřní předpis stravován

 

Mateřská škola Brno, Cihelní 1a, 614 00 Brno se řídí Vyhláškou 107/2005 Sb.

O školním stravování, Vyhláškou 463/2011, která upravuje finanční normativy na nákup potravin, Vyhláškou 137/2004 o hygienických požadavcích na stravovací služby, která je upravena vyhláškou 602/2006 Sb.v platném znění.  Vyhláškou 84/2005 o nákladech na závodní stravování, která je upravena Vyhláškou 94/2006 Sb., Zákonem č. 22/1997 Sb.

O technických požadavcích na výrobky a Zákonem 561/2004 v platném znění.

 

Mateřská škola Brno, Cihelní 1a, Brno neposkytuje dietní stravování.

 

Z hygienicko-epidemiologických důvodů je v souladu s postupem přípravy stravy v MŠ vymezen čas k vydávání oběda pro nepřítomné děti od 11,30 – 11,45 hod.

 

Odnáší-li  si rodiče stravu z vlastního rozhodnutí později než ve stanovenou dobu, nenese škola žádnou odpovědnost za nezávadnost stravy.

 

Podle § 4 odst.9 Vyhl.107/2005 Sb. mají rodiče nárok na zvýhodněnou stravu pro děti

/tj.pouze za cenu potravin/ pouze v první den neplánované nepřítomnosti ve škole.

 

Pokud tedy zákonný zástupce svoje dítě další dny neodhlásí, ale ŠJ stravu připraví, bude zákonný zástupce povinen uhradit veškeré finanční náklady na její přípravu.

/tj.včetně věcných a osobních nákladů/

 

Dětem v MŠ se poskytuje hmotné zabezpečení, které zahrnuje školní stravování pouze po dobu pobytu ve škole.

Tzn. první den nemoci nebo neplánované nepřítomnosti dítěte ve škole lze vydat stravu domů.

Avšak po dobu nemoci nebo nepřítomnosti ve škole nelze vydávat stravu domů.

 

Stravné se platí zálohově dopředu v počtu stravovacích dnů za stávající měsíc.

/ Sazba  x  počet stravovacích dnů v měsíci – odhlášené dny předchozího měsíce./

Částky stravného budou k dispozici /na seznamech/ první pracovní dny každého měsíce.

Rodiče jsou povinni zaplatit tuto určenou zálohovou platbu. Výjimku tvoří případ, že se

dítě prokazatelně nebude stravovat celý měsíc. Ředitelka MŠ má právo dle Zákona 561/2004 Sb. ukončit docházku strávníka v případě opakovaného neuhrazení stravného.

 

I v případě, že dítě z různých důvodů není přítomno  a bude se stravovat v daném měsíci, je nutné dodržet termín splatnosti stravného.  V opačném případě bude škola účtovat penále ve výši 10% neuhrazené částky.

/Výpis ze zasedání Zastupitelstva MČ Brno-Maloměřice a Obřany/

 

Zákonný zástupce strávníka je povinen nahlásit vedoucí stravování:

Změny týkající se čísla účtu a ukončení stravování.

 

Stravné se platí do 15. v měsíci. Rodiče žádáme o dodržování splatnosti stravného.

 V Brně dne 1.9.2017