Mateřská škola Brno, Cihelní 1a

příspěvková organizace

Cihelní 1a, 614 00 Brno

 

INFORMACE  O  STRAVOVÁNÍ

 

Stravování dětí zajišťuje školní kuchyně MŠ Cihelní 1a., příspěvková organizace, 614 00 Brno

Pitný režim je zajišťován po celý den pobytu v MŠ.

Školní jídelna neposkytuje dietní stravování.

 

Ú h r a d a      s t r a v n é h o 

Úhrada platby za stravu dětí se provádí z bankovních účtů (rodiče vyplní na přihlášce číslo účtu)

trvalým nebo jednorázovým příkazem-variabilní symbol platby je uveden na seznamech k úhradě stravného, které budou vždy začátkem měsíce vyvěšeny na šatnách tříd.

Platba za stravné musí být připsána na účet MŠ vždy nejpozději do 15. stávajícího měsíce.

 

Číslo účtu MŠ: 42433621/0100

Stanovení variabilního symbolu:

Stravné – 777 + evidenční číslo dítěte /přidělí vedoucí ŠJ

Školné –  555 + evidenční číslo dítěte / 460,- Kč /

Pro děti, které pokračují v docházce, zůstává stejný variabilní symbol.

 

O d h l a š o v á n í   s t r a v y

Stravu je nutné odhlásit vždy den předem do 11.hod., a to do sešitů, telefonicky nebo osobně.

 

V případě nemoci si první neodhlášený den mohou rodiče vyzvednout stravu do vlastních jídlonosičů

/ z hygienických důvodů ne do sklenic !

Neodhlášené a neodebrané obědy se rozdělí ostatním dětem.

Nebude-li dítě včas odhlášeno, jsou rodiče povinni platit stravu až do dne řádného odhlášení !

 

Dle vyhlášky o školním stravování č. 107/2005 Sb. jsou strávníci MŠ rozděleni dle věku do kategorií.

 

I.kategorie     3 – 6 letí

Přesnídávka                 Kč       7,–

Oběd                           Kč     20,–

Svačina                        Kč       6,–

Celkem                        Kč     33,–

Kategorie    7 – 10 letí

Přesnídávka                 Kč       8,–

Oběd                           Kč     22,–

Svačina                        Kč       7,–

Celkem                        Kč     37,–

Do této kategorie musí být zařazeno dítě, které dovrší věku 7 let v průběhu školního roku /tj. od 1.9. do 31.8./ již od začátku školního roku.

Vzhledem k tomu, že tato skutečnost je dána zákonem, nelze stanovovat žádné výjimky ani jiná alternativní řešení.

 

Dítě se musí stravovat vždy, je – li v době podávání jídla přítomno v MŠ.

 

V Brně dne 1.9.2017