Novelou zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,

je s účinností od 21. 2. 2017

příspěvkové organizaci stanovena povinnost sestavovat rozpočet a střednědobý

výhled rozpočtu, které schvaluje její zřizovatel.

Návrh rozpočtu na rok 2018
 
pro organizaci : Mateřská škola brno, Cihelní 1a, 614 00 Brno, příspěvková organizace    
IČ : 70279578            
               
Správce rozpočtových prostředků : Statutární město Brno, městská část Brno-Maloměřice a Obřany Obřany  
               
  Náklady     Výnosy  
    na rok       na rok  
    2018       2018  
    (částka Kč)       (částka Kč)  
501 Spotřeba materiálu 1330000   602 Výnosy z prodeje služeb 1200000  
502 Spotřeba energie 460000   609 Jiné výnosy 400000  
511 Opravy a udržování 220000   648 Čerpání fondů 150000  
512 Cestovné 11000   672 Výnosy vybraných místních 1129000  
518 Ostatní služby 435000     vládních institucí z transferů    
521 Mzdové náklady 160000          
524 Zákonné soc.pojištění 50000          
525 Jiné sociální pojištění 20000          
527 Zákonné sociální náklady 25000          
551 Odpisy 48000          
558 Náklady z DDHM 100000          
569 Ostatní finanční náklady 20000     O s t a t n í v ý n o s y    
  Náklady celkem 2879000     Výnosy celkem 2879000  
               
Vyhotovil: Věra Šutorová 20.10.2017            
               
               
Schválil: Mgr. Hana Tesaříková            
             
 

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2019 – 2020

pro organizaci : .Mateřská škola Brno, Cihelní 1a, 614 00 Brno, příspěvková organizace    
IČ : 70279578            
               
Správce rozpočtových prostředků : Statutární město Brno, městská část Brno-Maloměřice a Obřany    
               
  Náklady Střednědobý výhled   Výnosy Střednědobý výhled
    na rok na rok     na rok na rok
    2019 2020     2019 2020
    (částka Kč) (částka Kč)     (částka Kč) (částka Kč)
501 Spotřeba materiálu 1335000 1340000 602 Výnosy z prodeje služeb 1200000 1200000
502 Spotřeba energie 460000 470000 603 Výnosy z pronájmu 0 0
511 Opravy a udržování 220000 230000 609 Jiné výnosy z vlastních výkonů 450000 450000
521 Mzdové náklady 170000 170000 672 Výnosy vybraných místních 1130000 1162000
524 Zákonné sociální pojištění 60000 60000   vládních institucí z transferů    
527 Zákonné sociální náklady 30000 30000        
551 Odpisy dlouhodobého majetku 50000 50000        
  O s t a t n í n á k l a d y 605000 612000   O s t a t n í v ý n o s y 150000 150000
  Náklady celkem 2930000 2962000   Výnosy celkem 2930000 2962000
               
Vyhotovil: Věra Šutorová 20.10.2017            
               
               
Schválil: Mgr. Hana Tesaříková