Vítáme Vás na stránkách naší mateřské školy v Brně-Obřanech

Adresa :
Brno - Obřany
Cihelní 1a
614 00 Brno

E-mail :
ms.cihelni@volny.cz

www :
mscihelni.malomerice.cz

Statistika návštěv
Dnes: 42

Mateřská škola Brno, Cihelní 1a

příspěvková organizace

Cihelní 1a, 614 00 Brno

 

INFORMACE  O  STRAVOVÁNÍ

 

Stravování dětí zajišťuje školní kuchyně MŠ Cihelní 1a., příspěvková organizace, 614 00 Brno

Pitný režim je zajišťován po celý den pobytu v MŠ.

Školní jídelna neposkytuje dietní stravování.

 

Ú h r a d a      s t r a v n é h o 

Úhrada platby za stravu dětí se provádí z bankovních účtů (rodiče vyplní na přihlášce číslo účtu)

trvalým nebo jednorázovým příkazem-variabilní symbol platby je uveden na seznamech k úhradě stravného, které budou vždy začátkem měsíce vyvěšeny na šatnách tříd.

Platba za stravné musí být připsána na účet MŠ vždy nejpozději do 15. stávajícího měsíce.

 

Číslo účtu MŠ: 42433621/0100

Stanovení variabilního symbolu:

Stravné – 777 + evidenční číslo dítěte /přidělí vedoucí ŠJ

Školné –  555 + evidenční číslo dítěte / 460,- Kč /

Pro děti, které pokračují v docházce, zůstává stejný variabilní symbol.

 

O d h l a š o v á n í   s t r a v y

Stravu je nutné odhlásit vždy den předem do 11.hod., a to do sešitů, telefonicky nebo osobně.

 

V případě nemoci si první neodhlášený den mohou rodiče vyzvednout stravu do vlastních jídlonosičů

/ z hygienických důvodů ne do sklenic !

Neodhlášené a neodebrané obědy se rozdělí ostatním dětem.

Nebude-li dítě včas odhlášeno, jsou rodiče povinni platit stravu až do dne řádného odhlášení !

 

Dle vyhlášky o školním stravování č. 107/2005 Sb. jsou strávníci MŠ rozděleni dle věku do kategorií.

 

I.kategorie     3 – 6 letí

Přesnídávka                 Kč       7,–

Oběd                           Kč     20,–

Svačina                        Kč       6,–

Celkem                        Kč     33,–

Kategorie    7 – 10 letí

Přesnídávka                 Kč       8,–

Oběd                           Kč     22,–

Svačina                        Kč       7,–

Celkem                        Kč     37,–

Do této kategorie musí být zařazeno dítě, které dovrší věku 7 let v průběhu školního roku /tj. od 1.9. do 31.8./ již od začátku školního roku.

Vzhledem k tomu, že tato skutečnost je dána zákonem, nelze stanovovat žádné výjimky ani jiná alternativní řešení.

 

Dítě se musí stravovat vždy, je – li v době podávání jídla přítomno v MŠ.

 

V Brně dne 1.9.2017

MATEŘSKÁ ŠKOLA BRNO, CIHELNÍ 1a, 614 00 BRNO

     IČO:70279578   tel:545230647   ms.cihelni@volny.cz

____________________________________________________ 

                  Vnitřní předpis stravován

 

Mateřská škola Brno, Cihelní 1a, 614 00 Brno se řídí Vyhláškou 107/2005 Sb.

O školním stravování, Vyhláškou 463/2011, která upravuje finanční normativy na nákup potravin, Vyhláškou 137/2004 o hygienických požadavcích na stravovací služby, která je upravena vyhláškou 602/2006 Sb.v platném znění.  Vyhláškou 84/2005 o nákladech na závodní stravování, která je upravena Vyhláškou 94/2006 Sb., Zákonem č. 22/1997 Sb.

O technických požadavcích na výrobky a Zákonem 561/2004 v platném znění.

 

Mateřská škola Brno, Cihelní 1a, Brno neposkytuje dietní stravování.

 

Z hygienicko-epidemiologických důvodů je v souladu s postupem přípravy stravy v MŠ vymezen čas k vydávání oběda pro nepřítomné děti od 11,30 – 11,45 hod.

 

Odnáší-li  si rodiče stravu z vlastního rozhodnutí později než ve stanovenou dobu, nenese škola žádnou odpovědnost za nezávadnost stravy.

 

Podle § 4 odst.9 Vyhl.107/2005 Sb. mají rodiče nárok na zvýhodněnou stravu pro děti

/tj.pouze za cenu potravin/ pouze v první den neplánované nepřítomnosti ve škole.

 

Pokud tedy zákonný zástupce svoje dítě další dny neodhlásí, ale ŠJ stravu připraví, bude zákonný zástupce povinen uhradit veškeré finanční náklady na její přípravu.

/tj.včetně věcných a osobních nákladů/

 

Dětem v MŠ se poskytuje hmotné zabezpečení, které zahrnuje školní stravování pouze po dobu pobytu ve škole.

Tzn. první den nemoci nebo neplánované nepřítomnosti dítěte ve škole lze vydat stravu domů.

Avšak po dobu nemoci nebo nepřítomnosti ve škole nelze vydávat stravu domů.

 

Stravné se platí zálohově dopředu v počtu stravovacích dnů za stávající měsíc.

/ Sazba  x  počet stravovacích dnů v měsíci – odhlášené dny předchozího měsíce./

Částky stravného budou k dispozici /na seznamech/ první pracovní dny každého měsíce.

Rodiče jsou povinni zaplatit tuto určenou zálohovou platbu. Výjimku tvoří případ, že se

dítě prokazatelně nebude stravovat celý měsíc. Ředitelka MŠ má právo dle Zákona 561/2004 Sb. ukončit docházku strávníka v případě opakovaného neuhrazení stravného.

 

I v případě, že dítě z různých důvodů není přítomno  a bude se stravovat v daném měsíci, je nutné dodržet termín splatnosti stravného.  V opačném případě bude škola účtovat penále ve výši 10% neuhrazené částky.

/Výpis ze zasedání Zastupitelstva MČ Brno-Maloměřice a Obřany/

 

Zákonný zástupce strávníka je povinen nahlásit vedoucí stravování:

Změny týkající se čísla účtu a ukončení stravování.

 

Stravné se platí do 15. v měsíci. Rodiče žádáme o dodržování splatnosti stravného.

 V Brně dne 1.9.2017

   S A Z B Y  S T R A V N É H O

 

V souladu s Vyhláškou 107/2005 Sb.

o školním stravování se změnami a doplňky předpisu vyhláškou 463/2011 Sb.

činí sazby stravného od 1.1.2017:

/příloha č.2 k vyhlášce č.107/2005 Sb./

 

kategorie         3-6 let           7-10 let

 

přesnídávka     7,-                 8,-

 

oběd                20,-               22,-

 

svačina            6,-                 7,-

 

 

celkem            33,-               37,-

 

 

 

Stravné se platí převodem na účet

KB Brno-město 42433621/0100 nebo složenkou. (mimořádně hotově v úřední dny).

 

JÍDELNÍČEK

od 25.09.2017 do 29.09.2017

Pondělí 25.9.2017
Přesnídáv. chléb Velatice, pomazánka sýrová s celerem, ovoce, mléko
obsahuje alergeny: 01,07,09
Polévka rýžová se zeleninou
obsahuje alergeny: 01,09
Oběd 1 zapečený květák, brambory, kalifornský salát, čaj ovocný
obsahuje alergeny: 03,07
Svačina chléb Velatice, pomazánka švédská, čaj s citrónem
obsahuje alergeny: 01,04,07

Úterý 26.9.2017
Přesnídáv. croissant, ovoce, zakysaný nápoj
obsahuje alergeny: 01,03,11
Polévka z červené řepy
obsahuje alergeny: 01,07,09
Oběd 1 pečené kuře, kuskus se zeleninou, listový salát
obsahuje alergeny: 01
Svačina chléb žitný, pomazánka z cizrny se šunkou, čaj bylinkový
obsahuje alergeny: 01,07

Středa 27.9.2017
Přesnídáv. tvarohová pribinka, ovoce, čaj ovocný
obsahuje alergeny: 07
Polévka špenátová s houskou
obsahuje alergeny: 01,03,06,07
Oběd 1 filé po mexicku, bramborová kaše, míchaný salát, čaj s citrónem
obsahuje alergeny: 01,07
Svačina chléb sladový, pomazánka drůbeží, bílá káva
obsahuje alergeny: 01,07

Pátek 29.9.2017
Přesnídáv. rohlík, jablkové máslo, ovoce, mléko
obsahuje alergeny: 01,06,07
Polévka polévka z fazolí adzuki se zeleninou
obsahuje alergeny: 01,09
Oběd 1 vepřové maso po italsku, těstoviny, čaj ovocný
obsahuje alergeny: 01
Svačina chléb Velatice, pomazánka ze sojové šunky, čaj ovocný
obsahuje alergeny: 01,06,07

Dobrou chuť přeje kolektiv ŠJ Cihelní.
Pitný režim zajištěn po celý den.
Změna jídelníčku a alergenů vyhrazena.
Jídlo je určeno k okamžité spotřebě.

 

  Š k o l n í     r o k    2017/2018

Mateřská škola   Cihelní  1a  začíná   provoz

v pondělí       4.  září   2017

  provoz  MŠ  i detašovaného pracoviště           od   6.30.    do    16.30 hod

 Děti,které  nastoupí 4. září  do  MŠ a budou se stravovat, musí být  přihlášeny  na  stravování !

 

Přihlášení stravování:

od    28.8. – 1.9.  2017          v době od 8.00 – 12.00  hod

 

telefonicky:     545 230 647,  797 972 055,  604 930 773
nebo:
písemně do poštovní schránky, e-mailem

 

Upozorňujme rodiče!

nezapomeňte si přihlásit koncem srpna dítě na stravu, pokud nastoupí do MŠ  od pondělí 4.9. 2017

Informace k novému školnímu roku budou vyvěšeny na dveřích MŠ

i na  webových stránkách školy

od 29.8. 2017

 

UPOZORNĚNÍ !

Případné přeplatky stravného dětí, které končí docházku v MŠ  budou zaslány během měsíce července nebo srpna na Váš účet.

Dětem, které pokračují v docházce ve školním roce 2017/2018, budou přeplatky převedeny na měsíc září.

Děkujeme za účast všem rodičům.

Novela zákona, která nabyla účinnosti 21. 2. 2017

Zveřejňování rozpočtu:

Novelou zákona 250/2000 nabývají platnost i nové povinnosti příspěvkových  organizací,  především  povinnost příspěvkových organizací na zveřejňování rozpočtu na daný rok a střednědobého výhledu rozpočtu – což je výhled na nejméně 2 roky následující po aktuálním účetním roku. Tato povinnost je daná § 28a.

Zákon 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů

________________________________________________________

 

 


Statistical data collected by Statpress SEOlution (blogcraft).