Mateřská škola Brno

Cihelní 1a,  Brno – Obřany

 

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

Mateřská škola, Cihelní 1a, Brno Obřany

 

Obsah:

Identifikační údaje

Z historie školy

Současný život školy

Zaměření školy – hlavní úkol školy

Analýza podmínek školy

Organizační schéma školy

Podmínky přijímání

Kriteria pro přijímání

Podmínky školy

Vzdělávání v MŠ

Školní kurikulum

Režim dne

Scházení dětí ve třídách

Adaptační režim

Podmínky k zajištění bezpečnosti

Pokyny ke stravování

Plán environmentální výchovy

Školní řád

Vnitřní řád

Evaluace –  oblasti , techniky

Koncepce školy

Vlastní hodnocení školy

Přílohy:      organizační řád

provozní řád

zaměstnanci školy

pracovní doba zaměstnanců

pracovní náplně

kriteria odměňování

hospitační plán

plán kontrolní činnosti

plán DVU

plán pedagogických a provozních porad

plán oprav a materiálního vybavení

 

Některé části obsahu jsou interními doklady mateřské školy

 

Identifikační údaje

Název školy     :    Mateřská škola Brno

Sídlo školy:           Cihelní 1a , 614 00 Brno

Zřizovatel:             ÚMČ   Maloměřice – Obřany

Selská 66

614 00 Brno

 

Příspěvková organizace

Zařazení do sítě škol:   3.4. 1996

Telefon: 545230647

e-mail: ms.cihelni@volny.cz

IČO :  70279578

Ředitelka  :   Dana  Hrabalová

Zpracovatelé:  ředitelka  MŠ  a  kolektiv

Schváleno na pedagogické radě  dne  31.8. 2007

Doplněn  na pedagogické radě  24.6. 2008

Aktualizován na pedagogické radě  dne 28.8. 2009

Aktualizován na pedagogické radě  dne 27.8.2010

Aktualizován na pedagogické radě  dne 30.8. 2011

Aktualizován na pedagogické radě  dne 28.8. 2013

Aktualizován na pedagogické radě  dne  28.8. 2015

Aktualizován na pedagogické radě  dne  28.8. 2017

 

 

Číslo jednací:

 

Použitá literatura:

 

Vencálková a kol. „ Kurikulum podpory zdraví v mateřské škole“

Burdíková  a  Krejčová „ Jak si vytvořit ŠVP pro svoji mateřskou školu“

VÚP Praha  „ Manuál k přípravě  ŠVP „

VÚP Praha  „ Manuál k přípravě třídního vzdělávacího programu“

Materiály ze seminářů vztahujících se k tvorbě ŠVP

 

Obecná charakteristika školy

Z historie školy.

 

Výchova předškolních dětí v Obřanech začala v roce 1947 otevřením mateřské školy umístěné v přízemí a v prvním poschodí obecné školy.

Dne 1.12. 1980  byla uvedena do provozu nová trojtřídní mateřská škola pro 110 dětí na ulici Cihelní 1.

Tato nová škola byla postavena v rámci akce „ Z“. Protože nebyla naplněna kapacita školy dětmi z Obřan, bylo denně dováženo 30 dětí z Bohunic, kde byl v té době nedostatek mateřských škol.

 

Zásluhou všech zaměstnanců školy a za pomoci rodičů se podařilo překonat počáteční provozní i organizační problémy. Dne 1. září 1981 byl zahájen nový školní rok. Ve školním roce 1982 – 83 bylo zrušeno dovážení dětí z Bohunic. Nová budova sice stála, ale úplnému dětskému ráji něco chybělo – zahrada.

Velkou zásluhou tehdejšího předsedy SRPŠ Ing. Rostislava Vašíka, který se stal  iniciátorem, autorem projektu a organizátorem, mohla být 1. června 1983 předána dětem nádherná zahrada. Rodiče na ní odpracovali s nadšením tisíce brigádnických hodin. Velké hřiště, pískoviště, altán, bazén, zahradní domky slouží k velké radosti dětí i rodičů dodnes.

Jak šla léta, škola prošla různými změnami, vystřídali se zaměstnanci školy, i když někteří z nich jí zůstali věrni.

 

  Současný život školy

Naše mateřská škola je umístěna v klidné  okrajové části města  Brna. Nedaleko od Mateřské školy se začínají rozprostírat lesy jižní části Chráněné krajinné oblasti Moravský kras.Na jižní straně protéká řeka Svitava.

Hlavní  budova školy  je jednopatrová se dvěma samostatnými vchody.Má tři třídy s dostatečně velkým  prostorem, které vyhovují skupinovým i individuálním činnostem dětí. Tyto byly postupně během několika let upraveny a vybaveny tak, aby vyhovovaly hygienickým a estetickým požadavků pro potřeby dětí.

Od 1.9. 2012 se původně trojtřídní mateřská škola  rozšířila o dvě třídy na detašovaném pracovišti Hlaváčova 6. Získala tím i opět přístup do tělocvičny bývalé Základní školy, kterou pravidelně využívá pro všechny děti.
Mateřská škola má  nyní pět tříd s dětmi rozdělenými podle věku . Její kapacita je 123 dětí.

O děti se stará kolektiv deseti pedagogických pracovníků a osmi provozních.

Na budovu mateřské školy navazuje velká zahrada s ovocnými stromy.
Její součástí jsou tři pískoviště, velké hřiště, bazén jako mlhoviště a velký altán. Ten skýtá několik možností k využití, od her, kreslení, odpočinku, sociálního zařízení až po možnost  podávání svačin.  Na  zahradě  je umístěno  několik průlezek, které jsou  postupně doplňovány  dřevěnými stavbičkami pro další sportovní využití  dětí. Velká cesta přes celou zahradu slouží v zimě k   bobování.
Součástí MŠ je i vlastní kuchyně, která vaří pro děti naší školy a pro děti z mateřské školy v Maloměřicích.
Během posledních deseti let prodělala škola několik velkých rekonstrukcí, v současné době je již celá opravená.

Do  mateřské  školy  jsou  přijímány  děti  od  3  let  a podmínky přijímacího  řízení  a  ukončení  školní  docházky  jsou stanoveny dle vyhlášky  MŠMT ČR č.14/2005 Sb. o mateřských školách  ve znění pozdějších předpisů  ve školním řádu . Zápis do MŠ probíhá elektronicky v měsíci duben – květen.
V lednu roku 2000 získala mateřská škola za velké podpory vedení ÚMČ Maloměřice – Obřany právní subjektivitu.

PODMÍNKY   ŠKOLY

Program školy je zaměřen na harmonický rozvoj osobnosti dítěte.Snažíme  se vést  děti ke   zdravému způsobu  života a  poskytovat jim optimální prostředí pro učení a vývoj.
Dětem jsou vytvářeny podmínky pro  činnosti individuální , skupinové i frontální  .  Veškerými  činnostmi  jsou  vedeny  k  aktivitě, zájmu o vzdělávání, samostatnosti, ale s dostatkem času pro spontánní hru.
Škola  pracuje podle  Rámcového programu  pro předškolní  vzdělávání a nabízí  ještě další  nadstandardní  aktivity  ( zájmové  kroužky, letní ŠVP,sportovní  a kulturní  akce, akce   pro rodiče  a děti,  plavecký kurz apod.)
Rodiče jsou dostatečně informováni o  činnostech dítěte a mají možnost se podílet na tvorbě programu mateřské školy.

 

Věcné podmínky:

Budova školy byla postavena před třiceti lety a některé její prostory svým architektonickým řešením nejsou až příliš ideální – jako např: různé nefunkční chodbičky, výklenky.Třídy jsou dostatečně prostorné a postupně byly vybaveny tak, aby vyhovovaly potřebám dětí. Hrací kouty, počítačové centrum, tělocvičné náčiní, prostory pro výtvarné a pracovní činnosti poskytují dětem dostatečný prostor pro jejich individuální rozvoj osobnosti, kolektivní hru i prostor pro soukromí.

Někdy však i velký prostor třídy při velkém počtu dětí nevyhovuje současně volným hrám a cvičení na nářadí, které využíváme co nejvíce, protože je našim cílem vést děti k pohybové aktivitě.

Nový nábytek, který vyhovuje současným požadavkům, umožňuje volný přístup k hračkám i didaktickým pomůckám.

Výtvory dětí jsou vystavovány ve třídách, nebo používány na výzdobu prostor školy.

Velká a prostorná zahrada napomáhá naší snaze umožnit dětem dostatek volného pohybu a je dalším místem k získávání nových poznatků a zkušeností. V letních měsících přenášíme organizované činnosti do zahradního altánu. Každoročně škola odjíždí na letní školu v přírodě.

Prostory školy i školní zahradu neustále vybavujeme a modernizujeme.

Životospráva:

Mateřská škola má vlastní kuchyni. Je v ní  připravována čerstvá ,chutná , plnohodnotná a správně vyvážená strava. Paní kuchařky se snaží nápaditě jídelníček obohacovat o celozrnné pečivo, zakysané mléčné výrobky, bílé maso a ryby. O správnou skladbu jídelníčku se nám velmi zodpovědně stará paní vedoucí ŠJ. Vedeme děti ke zdravému způsobu stravování a správnému stolování. Během celého dne je zajištěn pro děti pitný režim formou bylinkových a ovocných čajů. Děti do jídla nenutíme, ale snažíme se , aby vše ochutnaly. Na žádost rodičů řešíme i některé dietní problémy tak, aby mohlo dítě MŠ navštěvovat.

Psychogiena:

Pravidelný denní režim poskytuje dětem klidné a bezpečné prostředí, ale je  natolik flexibilní, že umožňuje organizaci činností dětí v průběhu dne přizpůsobovat  potřebám a aktuálním situacím .
Děti mají dostatek volného pohybu nejen na zahradě, ale i v rámci možností v budově MŠ,mají možnost navštěvovat sourozence nebo kamaráda v jiné třídě, což nám pomáhá při adaptaci nových dětí. Učí se vyřizovat drobné vzkazy ( např. v jiné třídě, ve školní kuchyni ….).

Zahradní altán nám umožňuje v letních měsících stravování v přírodě a zahrada je i ideálním prostředím na setkání a rozhovory s rodiči.

Odpočinek dětí je upraven dle individuálních potřeb dětí, všechny  děti při poslechu pohádky odpočívají  na  lehátku  30 min., ty děti , které neusnou po této době vstávají a věnují se klidným hrám a činnostem.
Pro nové děti a jejich rodiče máme zpracovaný adaptační režim, který umožňuje co nejšetrnější začlenění dětí do kolektivu.

Psychosociální podmínky:

Každé dítě snad ze všeho nejvíce potřebuje lásku a klid. A proto  se  vlídným  přístupem  všichni zaměstnanci školy  snaží  vytvářet  dětem domácí a  radostné  prostředí, kde se budou cítit spokojeně  a bezpečně. Osobní svoboda a volnost dětí je respektována do určitých mezí, vyplývajících z pravidel chování, které pomáhají spoluvytvářet děti.
Při činnostech se snažíme vycházet z iniciativy dětí, ve spolupráci s rodiči vedeme děti k získávání zdravého sebevědomí a sebedůvěry. Odměnou dětem je pohlazení, pochvala, povzbuzení do další práce.

 

Podmínky řízení:

Každému ze zaměstnanců jsou jasně vymezeny povinnosti, pravomoci a úkoly. Je vytvořen funkční informační systém. Celý kolektiv pracuje jako tým, svoji práci vyhodnocuje a snaží se vyvozovat závěry ke zlepšení další práce.

Dobrou spolupráci má škola se svým zřizovatelem  ÚMČ Maloměřice – Obřany , LOGO Centrem na Vsetínské, Knihovnou Jiřího Mahena na Selské, PPP na Kohoutové, ZUŠ na Vranovské, Plaveckou školou Krokodýl, Jazykovou školou  SLON.
Mateřská škola spolupracuje se Základní školou Hamry, což přispívá k bezproblémovému přechodu dětí do ZŠ.

Organizace vzdělávání

Škola je pětitřídní s kapacitou 123 dětí. Děti jsou přijímány od 3 let do 7 let dle stanovených kritérií. Třídy jsou věkově homogenní – rozděleny na třídu:

A – andílci, děti středního věku

B – broučci, starší děti

C – citrónci, nejstarší děti a děti s odkladem školní docházky

E – eskymáci, děti mladšího středního věku

D – dráčci, nejmladší děti

Naplněnost je 25 a 24 dětí na třídu.

Podmínky povinného předškolního vzdělávání jsou zakotveny ve školním řádu školy.

Pro nejstarší děti jsou každoročně připraveny edukativně stimulační skupiny s účastí rodičů, což velmi přispívá k bezproblémovému nástupu do ZŠ.

Každá třída má zpracovaný svůj třídní vzdělávací program, který odpovídá věkovému složení třídy a jsou v něm uplatňovány prvky prožitkového  a kooperativního učení. Sourozenci mají možnost se ve třídách navštěvovat, což využíváme zejména při adaptaci těch nejmladších.

Při ranním i odpoledním scházení dětí v jedné třídě, pobytu venku a různých kulturních akcích mají děti možnost se nenásilně seznámit s chováním k mladším kamarádům, naučit se ohleduplnosti a toleranci.

Atmosféru důvěry a bezpečí podtrhuje  zařazování komunitního kruhu – 1x týdně.

K zabezpečení fyzické a psychické pohody dětí a vytvoření dobrých podmínek pro jejich optimální vývoj nám pomáhají ještě i jiné formy práce jako např. vycházky, exkurze, experimentování, tvořivá dramatika, využívání běžných životních situací.

 

Jak na naší školce pracujeme:

Naším cílem je vést děti ke zdravému způsobu života, poskytnout jim optimální prostředí pro učení a vývoj. Chceme, aby dítě, které odchází z mateřské školy bylo maximálně rozvinuto na základě svých možností a zájmů a to po stránce tělesné, psychické, sociální, aby mohlo prožít plnohodnotný a smysluplný život na demokratických principech.

 

Učitelka

 • jako kvalifikovaný odborník je průvodcem dítěte na cestě poznávání a učení, snaží se být

pro děti příkladem a kamarádem

 • je důsledná, dbá na dodržování pravidel
 • spolupracuje s kolegyní na třídě, jednotně působí na děti
 • snaží se o neustálé zvyšování kvalifikace a rozšiřování poznatků v oblasti

pedagogické a psychologické navštěvováním různých kurzů a seminářů dalšího vzdělávání

 

Naše třídy

–    děti jsou rozděleny do tří tříd podle věku

 • kriteriem pro zařazení do třídy je věk dítěte

Tělesná pohoda a  volný pohyb

 • cíleně napomáhá ochraně a posilování organismu dítěte, nabízíme příležitosti k volnému pohybu
 • děti mají denně možnost využívat ve třídách různé tělovýchovné nářadí a náčiní ( ribstol, švédská bedna, lavička, žíněnky, skluzavky, rehabilitační míče ….)
 • udržujeme optimální teplotu ve třídách, dostatečně větráme
 • velká zahrada umožňuje dostatečný pohyb i využívání dalších pomůcek  ( míče,    koloběžky, soft tenis, dřevěné průlezky )

 

Stravování a zdravá výživa

 • pestrá nabídka stravy, odpovídající současnému poznání o tom, jaká výživa nám prospívá
 • děti mají po celý den k dispozici ovocné čaje
 • samy se obsluhují při svačinách i obědech
 • pomáhají při prostírání stolu

RYTMICKÝ ŘÁD ŽIVOTA A DNE

 • naplňuje potřebu svobody a potřebu řádu, což je nezbytné pro pocit bezpečí předškolního dítěte

Spontánní hra

 • vytváření prostoru a poskytování přiměřeného času pro hru, která je nejpřirozenějším způsobem seberealizace předškolního dítěte
 • ve třídách jsou vytvořeny „ herní kouty“ ,které mohou děti využívat podle vlastního výběru
 • hračky jsou funkční a podnětné, volně přístupné v otevřených skříňkách
 • děti mají k dispozici i výtvarný a přírodní materiál
 • podporujeme kooperativní učení
 • výrobky vzniklé při hrách vystavujeme ve třídách i v šatnách

Podnětné věcné prostředí

 • možnost výběru a snadný přístup k hráčkám, pomůckám a materiálům umístěným v zorném poli dětí, přiměřená výzdoba upřednostňující přírodní materiály a práce dětí
 • třídy jsou prostorné, uvážlivě členěné tak, aby poskytly dětem dostatek volné plochy k pohybu i koutky pro hru a soukromí, všechny jsou vybaveny novým nábytkem
 • sociální zařízení umožňují samostatné používání podle potřeb dětí, ale i paní učitelky mohou na děti dohlížet oknem ze třídy

Bezpečné sociální prostředí

 • rozvíjení partnerských vztahů na základě úcty mezi všemi – dětmi, učitelkami, ostatními zaměstnanci a rodiči
 • s dětmi si vytváříme pravidla soužití a společně dbáme na jejich dodržování
 • ve školce  se  vytváří přátelská a pohodová atmosféru, snažíme se předcházet stresovým situacím

Participativní a týmové řízení

 • praktikování takového stylu řízení, který je založen na účasti a spolupráci všech zúčastněných
 • zpracovali jsme si „ Školní kurikulum“, které je rozděleno do několika témat, tak aby obsáhly rozvoj a učení dítěte ve všech oblastech ( biologické, psychologické, sociální ) a umožňovaly dítěti získávat potřebné dovednosti a poznatky
 • Školní kurikulum využívá prvků „ Zdravé mateřské školy“, „ Montessori výchovy“, projektu „ Začít spolu“

Partnerské vztahy s rodiči

 • rozvíjení společenství mateřské školy a rodiny formou kontaktů, otevřenost školy vůči rodičům, umožnění přímé účasti rodičů ve výchovně vzdělávacím procesu
 • při škole pracuje Sdružení rodičů a přátel školy
 • společně se setkáváme při akcích pro děti
 • výpomoc rodičů škole – materiální, drobné opravy, brigády na zahradě

 

Spolupráce MŠ se Základní školou

 • snaha o součinnost se základní školou a tím vytváření podmínek pro nestresující plynulý přechod dětí z MŠ do ZŠ
 • spolupracujeme se Základní školou  Hamry – vzájemná komunikace pedagogů
 • návštěvy předškoláků v ZŠ – seznámení s prostředím
 • návštěvy našich „ bývalých žáčků“ v MŠ , společná oslava Dne dětí
 • setkání na společných akcích  –  např. keramika pro rodiče s dětmi, Den matek, Slavnost světel, kouzelnická představení

Začlenění mateřské školy do života obce

 • aktivní účast na dění v obci, přispívání k jejímu kulturnímu životu
 • vystoupení dětí v Klubu důchodců na Den matek
 • návštěva Domu pokojného stáří
 • účast na Hodovém odpoledni

Nadstandardní  aktivity školy:

Plavání

 • přihlášené děti jezdí celý rok do Plavecké školy Krokodýl, kde se jim v několika skupinách věnují zkušení lektoři                                               od 3 let

Seznamování s anglickým jazykem

 • pod vedením paní učitelky z naší MŠ se děti seznamují s AJ formou her, říkadel, písní                                                                        

Práce s keramickou dílnou

 • 1x za čtrnáct dní mají děti možnost si vyrobit z keramické hlíny svůj výrobek

 

Edukativně stimulační skupiny

 • hravou formou si nejstarší děti společně s rodičem procvičují a upevňují znalosti a dovednosti potřebné k budoucímu psaní a čtení

 

Charakteristika  vzdělávacího programu

 

Naším záměrem je poskytnout dětem optimální prostředí pro učení a vývoj, získávání různých zkušeností, které jim pomohou se správně vyvíjet sociálně, citově, tělesně i intelektově. Máme zpracovaný vlastní školní vzdělávací program „MOJE CESTA ŽIVOTEM“, který vychází z Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání a Kurikula podpory zdraví v MŠ.

Předškolní vzdělávání je uskutečňováno během celého dne ve všech činnostech a situacích v MŠ. Do programu jsou začleněny i některé prvky projektů „ Začít spolu“ a Montessori vzdělávání“

 

Našim cílem je:

 • Vést děti ke zdravému způsobu života, vytvořit klidné, bezpečné a podnětné prostředí, které bude optimální pro vývoj každého jednotlivce.
 • Zaměřit se na harmonický rozvoj osobnosti, která přiměřeně svému věku získá znalosti v oblasti fyzické, psychické i sociální a také základy kompetencí důležitých pro její další vývoj a učení.
 • Vycházet z iniciativy dětí a rozvíjet jejich dovednosti, sebevědomí, samostatnost a chuť se vzdělávat.

 

Snažíme se, aby činnosti a vzdělávání v MŠ obsahovaly všechny oblasti rozvoje dětské osobnosti.

 • Biologické (Dítě a jeho tělo)
 • Psychologické (Dítě a psychika)
 • Interpersonální (Dítě a ten druhý)
 • Sociálně kulturní (Dítě a společnost)
 • Environmentální (Dítě a svět)

k tomu nám pomáhají různé prostředky a metody práce.

Nejdůležitější roli v životě předškoláka má hra, prožitkové učení, spousta nových podnětů, tvořivé prostředí, individuální přístup, příklad dospělých, dodržování pravidel. Důležitou roli má i jednotné působení na děti ve spolupráci s rodiči.

Nedílnou součástí života v naší mateřské škole jsou i tradice a rituály.

 • Oslavy narozenin dětí i paní učitelek
 • Návštěvy divadel
 • Táborák na zahradě s rodiči
 • Návštěva Mikuláše a vánoční tradice
 • Masopustní průvod po Obřanech
 • Karnevalový rej
 • Vítání jara – vynášení Moreny
 • Vystoupení pro maminky
 • Keramika s rodiči
 • Tvořivé dílny pro rodiče a děti
 • Školičková maturita pro předškoláky

 

METODY A FORMY VZDĚLÁVÁNÍ

V pedagogickém procesu v mateřské škole používáme různých organizačních forem činnosti dětí, které umožňují dosáhnout žádoucího vzdělávacího výsledku. Jejich promyšlené a účelné střídání činí život dětí pestrým a dynamickým, což odpovídá jejich fyziologickým potřebám a stadiu jejich psychického rozvoje. Hlavní formou činnosti dítěte v předškolním období je hra.

Hra je specifickým projevem aktivity dítěte, ovlivňovaná prostředím, v němž dítě žije a do něhož se hrou začleňuje. Hra přispívá k harmonickému formování dítěte, umožňuje dosahovat cílů všech složek vzdělávání, je prostředkem vzdělávací práce. Je rovněž metodou vzdělávací práce. Hra odpovídá svým obsahem, formou a proměnlivostí osobností malého dítěte.
Učitelka ve své práci využívá všech stadií her – od her individuálních u nejmenších dětí, přes párové (kooperativní) až po hry skupinové a rovněž využívá všech druhů her. Jsou to především tvořivé hry, které si dítě vytváří samo, námětové hry, též dramatizující a konstruktivní. Učitelky pracují rovněž s hrami s pravidly, a to jsou hry pohybové a didaktické.

V procesu vzdělávání dětí používáme různých metod slovní, názorné a praktických činností. Výběr metody vždy závisí na didaktickém cíli.
Ke slovním metodám patří například návody, vysvětlení, popis, vyprávění, rozhovor, beseda, předčítání a další. Efektivnost těchto metod závisí na kultuře řeči učitelky a její schopností působit na děti intonací a tempem řeči. Slovní metody vhodně spojujeme s praktickou činností.
Do skupiny názorných metod patří především pozorování, předvádění, pokus, exkurze a vycházka. Názorné metody často spojujeme s metodami praktické činnosti, například experimentování. Tyto metody přinášejí navíc dětem citový prožitek, který usnadňuje učení. V této fázi pak zařazujeme rovněž učení metodou navození problémových situací.
Učitelky dobře znají věkové a individuální zvláštnosti dětí a mají na zřeteli přiměřenost jak v oblasti tělesného, tak i rozumového rozvoje dětí.
Uplatňujeme také zásadu názornosti tak, aby děti poznávaly pokud možno všemi smysly, tudíž názorně.
Poznávání umožňuje učitelka dítěti posloupně a vychází od jednoduchého ke složitějšímu. Trvalost těchto poznatků u dětí zajišťuje učitelka vhodnou motivací a působením na různé smyslové orgány.

Učitelky také využívají ve vzdělávací práci kolektivu dětí, ale jsou si vědomy také nutnosti individuálního přístupu k dětem. Individuální forma: má jasně stanovený cíl, záměr v rozvoji dítěte,
vychází z dobré znalosti dítěte, z respektování jeho věkových a individuálních zvláštností, postup je u každého dítěte používán jiný, podle jeho potřeb a schopností, doba stanovená pro práci dítěte je volná, tzn. že trvá tak dlouho, jak dítě podle svých možností potřebuje ke zvládnutí zadaného úkolu.

vzdělávání má být důsledně vázáno k individuálně různým potřebám a možnostem jednotlivých dětí, rozvojové předpoklady a možnosti dětí předškolního věku vyžadují uplatňování odpovídajících metod a forem práce, významnou roli při učení sehrává spontánní sociální učení, založené na principu přirozené nápodoby, měly by být uplatňovány aktivity spontánní i řízené, vzájemně provázané a vyvážené, vhodnou formou řízené činnosti jsou didakticky zacílené činnosti, které mohou zpravidla probíhat v menší skupině nebo individuálně, styl vzdělávání v mateřské škole by měl být založen na principu vzdělávací nabídky, na individuální volbě a aktivní účasti dítěte, pedagog by měl být průvodcem dítěti na cestě poznání, ne tím, kdo je „úkoluje“ a plnění úkolů kontroluje.

 

Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami

V naší MŠ probíhá práce s těmito dětmi v součinnosti s rodiči odbornými pracovišti, jako je PPP a SPC Štolcova.

Záznamy o jejich vzdělávání a pokroku se provádí v jednotlivých třídách v rámci diagnostiky, zpracováním IVP a hodnocení.

Pro děti s OŠD jsou zpracovány individuální vzdělávací plány, které jsou průběžně vyhodnocovány a konzultovány s rodiči dětí.

 

Vzdělávání dětí nadaných

Za mimořádně nadané ( talentované) dítě můžeme považovat dítě:

 • Které velmi záhy ve svých projevech manifestuje vývojovou akceleraci a je těmito projevy nápadné ve srovnání s vrstevníky
 • Které podává v určité oblasti ( i nekognitivní) vynikající výkony, které jsou ve srovnání s vrstevníky z hlediska kvantity či kvality vyjímečné

U dítěte vykazující známky nadání bude stimulován rozvoj jeho potenciálu

Práce s těmito dětmi bude probíhat ve spolupráci s rodiči a odborným pracovištěm PPP.

Záznamy o pokroku dítěte se provedou v jednotlivých třídách v rámci diagnostiky dětí.

Pro tyto děti budou vytvořeny individuální plány, které budou průběžně vyhodnocovány a konzultovány s rodiči dětí.

 

Vzdělávání dětí od dvou do tří let

Věcné podmínky

MŠ má dostatek hraček a pomůcek vhodných pro dvouleté děti.

Ve věkově smíšených třídách jsou tyto hračky uložené ve spodních policích. Pro zajištění bezpečnosti jsou ve třídě uzaviratelné skříňky .

 

Hygienické podmínky

MŠ je vybavena zázemím pro hygienu:

– přebalovací pult (podložka na přebalování)

– boxy na plínky a ubrousky

– nočníky na WC – zajištěno uskladnění, mytí, desinfekce

– speciální krytý odpadkový koš na plínky (proti zápachu)

– stupýnek k umyvadlu nebo k WC

 

Psychosociální podmínky

Upravený stálý pravidelný režim dne zajišťující potřebu aktivity, odpočinku, spánku

MŠ vytváří podmínky pro adaptační režim – delší než u starších dětí, více individuální

péče – první začlenění do kolektivu dětí. Důležitá spolupráce s rodinou – provázání režimu MŠ s režimem v rodině.

 

Personální podmínky

Pro rozšíření vzděl.učitele – semináře – Metodika a didaktika práce s mladšími dětmi, Věkové zvláštnosti dětí mladších tří let.

Ve třídě s dětmi pracují chůvy – pomáhají hlavně v oblasti sebeobsluhy, zajištění bezpečnosti a indiv.potřeb dítěte.

Vzdělávání dětí probíhá v menších skupinkách

 

Tělo

– tělesný rozvoj dítěte, ovládání pohybu

– zdravotní a dechová cvičení

– rozvoj grafomotoriky

– vkládání předmětů

– stavění kostek na sebe

– hry se stavebnicemi vhodnými pro 2 – leté děti

 

Psychika

– seznámení s jednoduchou výtvarnou činností

Řeč

– podporovat správný rozvoj řeči

– rozvíjení komunik.schopností pomoci říkadel, obrázků, knížek

– zapamatování krátkého textu

Společnost

– seznamovat se s předměty denní potřeby

– rozvíjet samostatnost dítěte

– osvojení praktických dovedností (obléct, vysléct,…)

– hygienické návyky a upevňování

– poznávání neznámého ve svém okolí

– úklid hraček a osobních věcí na určené místo