Vychází z cílů Rámcového vzdělávacího programu a zkušeností z práce minulých let.

Cíl je obsažen v hlavním úkolu školy, který se dle potřeb analýzy školního roku upravuje.
Náš Školní vzdělávací program Moje cesta životem je rozpracován do čtyř integrovaných bloků a každý z nich obsahuje několik podtémat.
Jednotlivé bloky jsou rozpracovány písemně v třídním vzdělávacím programu do dílčích cílů a vzdělávací nabídky.

Klíčové kompetence jsou dány Rámcovým vzdělávacím programem .
Plánování činností vychází z konkrétních podmínek třídy, zájmu dětí a jejich prožitků i ze vzniklých situací.
Nabídka činností je plánována tak, aby obsahovala všechny oblasti rozvoje osobnosti dítěte.

Podzimní čarování
V plánovaných činnostech a prostřednictvím vzniklých situací se dítě učí komunikovat a spolupracovat s okolím, vytvářet si vztah k prostředí kde žije, rozšiřuje si pohybové dovednosti.
– seznámit se s prostředím školy , adaptovat se na režim školy
– naučit se správně používat hračky a pomůcky
– dodržovat pravidla her a jiných činností
– učit se pravidlům správného chování
– vytvářet návyky dobrých vzájemných vztahů
– rozvíjet pohybové dovednosti v oblasti jemné a hrubé motoriky
– vnímat základní pravidla chování ve skupině
– chovat se a jednat na základě vlastních pohnutek a zároveň s ohledem na druhé
– umět se domluvit s dětmi i dospělými
– rozvíjet schopnost naslouchat
– poznávat materiály hraček, pomůcek a jejich možností
– seznamovat se s vlastnostmi různých materiálů
– pracovat s přírodním materiálem
– vytváření vztahu k místu a prostředí ve kterém dítě žije
– orientovat se v okolním prostředí
– rozvíjet schopnosti vyjádřit pocity, dojmy a prožitky
– rozvíjet estetické cítění
– seznamovat se s vánočními zvyky a tradicemi
– citovým prožitkem vnímat vánoční období
– seznámit se s pravidly silničního provozu

Cílové kompetence:
– zvládá základní pohybové dovednosti a prostorovou orientaci
– má vytvořeny základní návyky sebeobsluhy a osobní hygieny
– zvládá jednoduchou obsluhu a pracovní úkony – úklid, pořádek
– umí vyprávět pohádku, příběh, naučit se krátké texty zpaměti
– umí vyjádřit, co se mu líbí a co ne, vysvětlit proč
– uvědomuje si svou samostatnost, zaujímá vlastní názory a postoje
– dokáže navázat kontakt a komunikovat s dospělým i druhým dítětem
– uvědomuje si svá práva a práva druhých a respektuje je
– je vnímavý k potřebám druhých, vychází jim vstříc
– má vytvořené základní návyky společenského chování
– je schopno elementární spolupráce ve dvojici, ve skupině dětí
– vnímá a respektuje základní pravidla jednání ve skupině
– podílí se na tvorbě pravidel a řídí se jimi
– chce poznávat své okolí
– má zájem pochopit jevy kolem sebe, ptá se
– orientuje se bezpečně v okolním prostředí
– má osvojeny elementární poznatky o místě, kde žije

Zimní nadělování
V plánovaných činnostech a prostřednictvím vzniklých situací – děti si upevňují zdravé životní návyky a postoje, seznamují se se zimními tradicemi.
– rozvíjet schopnosti vyjádřit pocity, dojmy a prožitky
– rozvíjet estetické cítění
– seznamovat se s vánočními zvyky a tradicemi
– citovým prožitkem vnímat vánoční období
– příprava k zápisu
– vytvářet základy pro práci s informacemi
– osvojování poznatků o lidském těle a jeho vývoji
– získávat poznatky a dovednosti důležité k podpoře zdraví
– rozvoj a užívání všech smyslů
– vytváření zdravých životních návyků
– spolupodílet se ve skupině na přípravách zimních tradic a lidových zvyků

Cílové kompetence:
– ovládá koordinaci ruky a oka, zvládá jemnou motoriku
– vnímá a rozlišuje pomocí všech smyslů
– umí pojmenovat části těla, některé orgány, jejich funkci
– rozlišuje, co prospívá zdraví a co mu škodí
– správně vyslovuje a umí vyjádřit samostatně a smysluplně myšlenky
– sluchově rozlišuje začáteční a koncové slabiky a hlásky ve slovech
– rozlišuje a zná některá písmena a číslice
– chápe základní číselné a matematické pojmy
– chápe prostorové pojmy
– uvědomuje si, že lidé jsou různí a liší se podle řady znaků
– komunikuje, dokáže se dohodnout i v případě problémové situace
– rozlišuje aktivity, které mohou zdraví člověka i prostředí podporovat, které je mohou poškozovat
– podporuje konkrétními činnostmi vlastní zdraví a zdraví ostatních

Jarní probouzení
V plánovaných činnostech a prostřednictvím vzniklých situací se děti učí využívat nových poznatků o živé a neživé přírodě, vážit si práce druhých i sebe sama, seznamují se s jarními zvyky.
– rozvíjet schopnost vážit si života ve všech jeho formách
– charakterizovat znaky živých tvorů
– osvojovat si poznatky o životě zvířat
– posilování přirozených poznávacích citů
– rozvoj schopnosti sebeovládání
– rozvoj kooperativních dovedností
– prožít si přípravu a oslavu jarních svátků
– posilovat prosociální chování ve vztahu k druhému – v rodině, v herní skupině
– vnímat důležitost, význam a strukturu rodiny
– rozvíjení pozitivních citů ve vztahu k sobě, získávání sebevědomí a sebedůvěry
– chápat důležitost všech povolání – umět si vážit práce druhých
– seznamovat se s různými druhy potravin
– posilovat zvídavost a radost z objevování

Cílové kompetence:
– koordinuje svůj pohyb a umí ho sladit s rytmem a hudbou
– umí se záměrně soustředit na činnost a udržet pozornost
– umí vyjádřit svou představivost a fantazii v tvořivých činnostech
– dokáže odhadnout, na co stačí a co zvládne, umí si přiznat chybu
– dovede vyvinout úsilí, pokud chápe smysl své činnosti, vytrvá u ní
– přistupuje citlivě k živým bytostem, k přírodě i věcem
– chápe, že všichni lidé mají svou hodnotu, přestože každý je jiný
– dokáže se ubránit projevům násilí jiného dítěte, ponižování
– dovede označit svoje potřeby a přání a přizpůsobit jim své chování
– dokáže zachytit skutečnosti ze svého okolí a vyjádřit své představy pomocí různých výtvarných dovedností a technik
– zvládá základní hudební dovednosti – vokální a instrumentální
– umí si vážit úsilí a práce druhých
– snaží se porozumět tomu, co všechno kolem se mění a vyvíjí a že je třeba s těmito změnami v životě počítat

Letní snění
V plánovaných činnostech a prostřednictvím vzniklých situací získává dítě další jednoduché poznatky o světě a o tom, že když nebude lhostejné, lze svět měnit, učí se chovat ekologicky
– vytváření jednoduchých poznatků o světě, přírodním prostředí
– spoluvytváření zdravého a bezpečného prostředí
– seznámit se s členěním světa
– pěstovat lásku k přírodě
– seznámit se s ročními obdobími a jejich vlivem na počasí
– učit se chovat ekologicky
– vytváření povědomí o existenci ostatních kultur a národností

Cílové kompetence:
– má povědomí o některých způsobech ochrany osobního zdraví
– rozhoduje o svých činnostech a odpovídá za sebe a své jednání
– dokáže dokončit započatou práci bez pobízení
– dovede požádat o pomoc, když je v nouzi
– dokáže dát také najevo svůj odmítavý názor nebo postoj
– má povědomí o významu životního prostředí pro člověka
– uvědomuje si, co je nebezpečné

Nedílnou součástí přípravy TVP je hodnocení vzdělávání a využití zjištěných informací a výsledků pro další práci.
Vychází :
– z pozorování dětí
– z rozhovorů s rodiči a dotazníků
– z diskuzí na pedagogických radách
– z kontrolní a hospitační činnosti ředitelky školy
– co se mi podařilo a co ne, jak byly děti spokojené, jak se dařilo přiblížit se k vytyčeným cílům