Školní řád upravuje podrobnosti výkonu práv a povinností zákonných zástupců dětí v mateřské škole a podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů se zaměstnanci školy, provoz a vnitřní režim školy, podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí a ochranu před sociálně patologickými jevy a podmínky zacházení s majetkem školy. Školní řád s platností od 1. září 2017 je zveřejněn v prostorách MŠ a je závazný pro rodiče, jejich děti i všechny zaměstnance školy.