Nové pokyny
Stravování dětí zajišťuje školní kuchyně Cihelní 1a, 614 00 Brno
Pitný režim je zajišťován po celý den pobytu v MŠ.

Ú h r a d a  s t r a v n é h o
Úhrada platby za stravu a školné dětí se provádí z bankovních účtů (rodiče nahlásí písemně č.účtu vedoucí ŠJ ) příkazem z účtu-variabilní symbol platby sdělí vedoucí ŠJ (neuvádějte prosím rodné číslo ani jméno rodiče !) nebo složenkou. Platba za stravné musí být připsána na účet MŠ vždy nejpozději do 15. stávajícího měsíce.

Stanovení variabilního symbolu: 777 + pořadové číslo dítěte.
Příklad-pořadové číslo 25 – variabilní symbol – 777025
VARIABILNÍ SYMBOL MUSÍ BÝT ŠESTIMÍSTNÝ

Ú h ra d a  š k o l n é h o
Stanovení variabilního symbolu: 555 + pořadové číslo dítěte.
Příklad-pořadové číslo 25 – variabilní symbol 555025
VARIABILNÍ SYMBOL MUSÍ BÝT ŠESTIMÍSTNÝ.

V Brně dne 1.9.2016

P O K Y N Y     K E     S T R A V O V A N Í
1. Odhlašovat nebo přihlašovat dítě ke stravování je nutné do 11,00 hod den předem, a to vždy na tel.č. 545 23 00 78 nebo písemně do sešitu u jednotlivých tříd.
2. Strava, kterou již nelze odhlásit, si rodiče mohou vyzvednout ve školní jídelně/třída D,E ve výdejně stravy detašovaného pracoviště od 11,30 hod do 11,45 hod, a to jen do nádob k tomu určených /jídlonosičů/.Strava je určena k bezprostřední spotřebě, a proto není možné tuto déle uchovávat. Stravu je možné vyzvednout pouze první den nepřítomnosti dítěte.
3. Stravné se platí zálohově dopředu v počtu stravovaných dnů za stávající měsíc. /sazba x počet stravovaných dnů v měsíci– odhlášené dny předchozího měsíce/. Částky stravného budou k dispozici /na seznamech/ na šatnách jednotlivých tříd první pracovní dny každého měsíce. Stravné se platí do 15. v měsíci .
4. Rodiče žádáme o dodržování splatnosti stravného.
5. Informace týkající se stravování dostanete u vedoucí ŠJ osobně nebo na výše uvedené tel.číslo. Případné požadavky a dotazy rádi zodpovíme v úřední den každé úterý od 7,30-12,00 hod a 12,30 -16,00 hod.
6. I v případě, že dítě z různých důvodů není přítomno, je nutné dodržet termíny splatností. V opačném případě bude škola účtovat penále ve výši 10% neuhrazené částky.

/Výpis ze zasedání Zastupitelstva MČ Brno Maloměřice-Obřany/.