Hospodaření školy

 

Návrh rozpočtu na rok 2019
 
pro organizaci :    Mateřská škola brno, Cihelní 1a, 614 00 Brno, příspěvková organizace     
IČ :                       70279578                                                              
               
Správce rozpočtových prostředků : Statutární město Brno, městská část Brno-Maloměřice a Obřany Obřany  
               
  Náklady     Výnosy  
    na rok       na rok  
    2019       2019  
    (částka Kč)       (částka Kč)  
501 Spotřeba materiálu 1500000   602 Výnosy z prodeje služeb 1300000  
502 Spotřeba energie 480000   609 Jiné výnosy 400000  
511 Opravy a udržování 150000   648 Čerpání fondů 369000  
512 Cestovné 10000   672 Výnosy vybraných místních 1100000  
518 Ostatní služby 550000     vládních institucí z transferů    
521 Mzdové náklady 150000          
524 Zákonné soc.pojištění 50000          
525 Jiné sociální pojištění 30000          
527 Zákonné sociální náklady 30000          
549 Ostatní náíklady z činnosti 21000          
551 Odpisy 48000          
558 Náklady z DDHM 150000          
               
  Náklady celkem 3169000     Výnosy celkem 3169000  
               
Vyhotovil: Věra Šutorová 15.11.2018            
               
               
Schválil: Mgr. Hana Tesaříková            

 

 

 

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2020 – 2021
 
pro organizaci :      .Mateřská škola Brno, Cihelní 1a, 614 00 Brno, příspěvková organizace    
IČ :                        70279578                                                                
               
Správce rozpočtových prostředků : Statutární město Brno, městská část Brno-Maloměřice a Obřany    
               
  Náklady Střednědobý výhled   Výnosy Střednědobý výhled
    na rok na rok     na rok na rok
    2019 2020     2019 2020
    (částka Kč) (částka Kč)     (částka Kč) (částka Kč)
501 Spotřeba materiálu 1500000 1550000 602 Výnosy z prodeje služeb 1200000 1200000
502 Spotřeba energie  500000 500000 603 Výnosy z pronájmu 0 0
511 Opravy a udržování  200000 200000 609 Jiné výnosy z vlastních výkonů 500000 500000
521 Mzdové náklady 170000 170000 672 Výnosy vybraných místních 1265000 1322000
524 Zákonné sociální pojištění 60000 60000   vládních institucí z transferů    
527 Zákonné sociální náklady 30000 30000        
551 Odpisy dlouhodobého majetku 50000 50000        
  O s t a t n í    n á k l a d y  605000 612000   O s t a t n í    v ý n o s y 150000 150000
  Náklady celkem 3115000 3172000   Výnosy celkem 3115000 3172000
               
Vyhotovil: Věra Šutorová  15.11.2018            
               
               
Schválil: Mgr. Hana Tesaříková