Hospodaření školy

 

Návrh rozpočtu na rok 2018
 
 

pro organizaci :    Mateřská škola brno, Cihelní 1a, 614 00 Brno, příspěvková organizace

   
IČ :                       70279578            
 

 

             
Správce rozpočtových prostředků : Statutární město Brno, městská část Brno-Maloměřice a Obřany    
               
   

Náklady

     

Výnosy

 
    na rok       na rok  
    2018       2018  
    (částka Kč)

 

      (částka Kč)

 

 
501 Spotřeba materiálu 1330000   602 Výnosy z prodeje služeb 1200000  
502 Spotřeba energie 460000   609 Jiné výnosy 400000  
511 Opravy a udržování 220000   648 Čerpání fondů 150000  
512 Cestovné 11000   672 Výnosy vybraných místních 1129000  
518 Ostatní služby 435000     vládních institucí z transferů    
521 Mzdové náklady 160000          
524 Zákonné soc.pojištění 50000          
525 Jiné sociální pojištění 20000          
527 Zákonné sociální náklady 25000          
551 Odpisy 48000          
558 Náklady z DDHM 100000          
569 Ostatní finanční náklady 20000     O s t a t n í    v ý n o s y    
  Náklady celkem 2879000     Výnosy celkem 2879000  
               
 

Vyhotovil: Věra Šutorová 20.10.2017

           
               
               
 

Schválil: Mgr. Hana Tesaříková

           

 

 

 

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2019 – 2020
 
 

pro organizaci :      .Mateřská škola Brno, Cihelní 1a, 614 00 Brno, příspěvková organizace

   
IČ :                        70279578            
               
 

Správce rozpočtových prostředků :

 

Statutární město Brno, městská část Brno-Maloměřice a Obřany

   
               
   

Náklady

 

Střednědobý výhled

   

Výnosy

 

Střednědobý výhled

    na rok na rok     na rok na rok
    2019 2020     2019 2020
    (částka Kč) (částka Kč)     (částka Kč) (částka Kč)
501 Spotřeba materiálu 1335000 1340000 602 Výnosy z prodeje služeb 1200000 1200000
502 Spotřeba energie 460000 470000 603 Výnosy z pronájmu 0 0
511 Opravy a udržování 220000 230000 609 Jiné výnosy z vlastních výkonů 450000 450000
521 Mzdové náklady 170000 170000 672 Výnosy vybraných místních 1130000 1162000
524 Zákonné sociální pojištění 60000 60000   vládních institucí z transferů    
527 Zákonné sociální náklady 30000 30000        
551 Odpisy dlouhodobého majetku 50000 50000        
  O s t a t n í    n á k l a d y 605000 612000   O s t a t n í    v ý n o s y 150000 150000
  Náklady celkem 2930000 2962000   Výnosy celkem 2930000 2962000
               
 

Vyhotovil: Věra Šutorová  20.10.2017

           
               
               
 

Schválil: Mgr. Hana Tesaříková