Školní řád

Školní řád

Mateřská škola Brno, Cihelní 1a,

příspěvková organizace

Č.j. 116/2018

 

Úplné znění ŠKOLNÍHO ŘÁDU s platností od 1.září 2018 v papírové podobě je zveřejněno na veřejně přístupném místě ve škole, a to na nástěnkách v MŠ Cihelní u vchodů do budovy a v MŠ Hlaváčova v šatně dětí.

 

 

OBSAH   

 1. 1. Základní ustanovení
 2. 2. Základní údaje o škole
 3. 3. Podrobnosti k výkonu práv a povinností
 4.     a) Práva dětí a jejich zákonných zástupců
 5.     b) Povinnosti dětí a jejich zákonných zástupců
 6.     c) Pravidla vzájemných vztahů mezi zaměstnanci školy a jejich práva a povinnosti
 7. 4. Provoz a vnitřní režim školy
 8.      a) Podrobnosti o provozu školy
 9.      b) Přijímání dětí do MŠ
 10.      c) Povinné předškolní vzdělávání
 11.      d) Formy povinného předškolního vzdělávání
 12.      e) Systém vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami
 13.      f) Vzdělávání dětí nadaných
 14.      g) Vzdělávání dětí od 2 do 3 let
 15.      h) Odklad povinné školní docházky
 16.      i) Ukončení předškolního vzdělávání
 17.      j) Evidence dětí
 18.      k) Úplata za předškolní vzdělávání
 19.      l) Školní stravování
 20.      m) Provoz jednotlivých tříd a předávání dětí učitelkám
 21.      n) Režim dne
 22.      o) Omezení a přerušení provozu školy
 23.      p) Co dítě potřebuje do MŠ
 24. 5. Podmínky pro zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí
 25.      a) Zajištění bezpečnosti v průběhu vzdělávacích činností
 26.      b) Opatření při úrazu
 27.      c) Opatření při pobytu dětí venku
 28.      d) Opatření při rozdělávání ohně
 29.      e) Poučení dětí o bezpečnosti ve škole při školních akcích
 30.      f) Ochrana dětí před sociálně patologickými jevy
 31. 6. Podmínky zacházení s majetkem školy ze strany dětí
 32. 7. Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání
 33. 8. Spolupráce MŠ s organizacemi
 34. 9. Závěrečná ustanovení

 

1. Základní ustanovení

Školní řád je závazný pro zaměstnance školy, děti i jejich zákonné zástupce a je platný i pro akce související se vzdělávací činností školy, která se uskutečňuje mimo budovu školy.

 

2. Základní údaje o škole

Název školy: Mateřská škola Brno, Cihelní 1a, příspěvková organizace
Sídlo školy: 614 00 |Brno, Cihelní 1a
Právní forma: Příspěvková organizace
IČO: 70279578
Resortní identifikátor: 600 107 906
Ředitelka školy: Mgr. Hana Tesaříková
Telefon ředitelství: 545 230 647
E-mail ředitelství MŠ: ms.cihelni@volny.cz
Bankovní účet školy: 42433621/0100
Zřizovatel: Statutární město Brno, městská část Brno-Maloměřice a Obřany, Selská 66, 614 00 Brno
Třídy MŠ: 5 tříd věkově homogenních s celodenním provozem
Nejvyšší povolený počet dětí v MŠ: 123
Pracoviště školy

telefonní kontakt, provozní doba a počty dětí ve třídách podle kapacity školy:

614 00 Brno, Cihelní 1a

provozní doba od 6,30 do 16,30 

3 třídy: A – Andílci – 25 dětí  (7,30 – 15,30 hod)

                                     B – Broučci – 25 dětí  (7,30 – 15,45 hod)

                                     C – Citrónci- 25 dětí (6,30 – 16,30 hod)

                                 

Tel. ………. 545 230 647

                                             604 930 773       

664 6 614 00 Brno, Hlaváčova 6 .

Provp  provozní doba od 6,30 do 16,30 hod

2        třídy: D – Dráčci – 24 děti (6,30 – 16,30 hod)

                E – Eskymáčci – 24 děti  (8,00 – 14,45 hod)   

 

Tel. 797 972 055.                                                                                                              

 

 

Škola sdružuje: Školní jídelnu (školní kuchyni) se sídlem Brno, Cihelní 1a – kapacita 198 strávníků, která zajišťuje stravování i pro MŠ Brno, Proškovo náměstí, a školní jídelnu-výdejnu se sídlem 614 00 Brno, Hlaváčova 6 s kapacitou 48 strávníků.
MŠ vytváří podmínky pro vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami (dále „SVP“)

 

3. Podrobnosti k výkonu práv a povinností dětí a jejich zákonných zástupců ve škole a podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů se zaměstnanci školy

 

a) Práva dětí a jejich zákonných zástupců

Dítě má právo:

 • • na kvalitní předškolní vzdělávání a školské služby v souladu se školským zákonem
 • • na akceptování vývojových specifik a vytvoření odpovídajících podmínek k individuálním potřebám dítěte i dítěte se speciálními vzdělávacími potřebami
 •  •na rovný přístup ke vzdělávání bez jakékoli diskriminace
 • na bezpečnost a ochranu zdraví při všech činnostech školy, na pomoc dospělého
 • uspokojování svých fyziologických potřeb
 • na fyzicky a psychicky bezpečné prostředí při pobytu v mateřské škole
 • na individuálně přizpůsobený adaptační režim při nástupu do MŠ (dohodnou zákonní zástupci s ředitelkou školy a učitelkami nejvhodnější postup adaptace dítěte)
 • zúčastnit se všech aktivit v čase docházky do MŠ a akcí pořádaných školou

 

Práva dětí dle Úmluvy o právech dítěte jsou přílohou č. 1 školního řádu

 

Zákonný zástupce dítěte má právo:

 • na informace o průběhu a výsledcích předškolního vzdělávání

Informace o vzdělávání dětí mohou rodiče získat na nástěnkách v MŠ, při schůzkách s rodiči, osobním rozhovoru s učitelkami ve třídě nebo si mohou domluvit individuální konzultace s učitelkami nebo ředitelkou MŠ. Konzultační hodiny ředitelky jsou stanoveny na středu od 7, 00 do 12,00 hod. – jiný termín lze dohodnout osobně. Konzultační hodiny učitelek jsou 1x za půl roku a rodiče si dle zájmu  mohou zvolit z několika nabídnutých termínů.

 • možnost se vyjadřovat ke všem rozhodnutím týkajícím se podstatných záležitostí předškolního vzdělávání

Rodiče mohou své podněty, dotazy, náměty a připomínky k provozu i ke vzdělávání dětí sdělovat ve třídách učitelkám, na schůzkách a společných tvořivých aktivitách, při sjednaných individuálních konzultacích, elektronickou poštou nebo prostřednictvím schránky důvěry. Svobodný přístup k informacím je definovaný vnitřní směrnicí, která upravuje i postup při podání a šetření stížností a vymezuje základní právní předpisy, jimiž se řídí činnost školy.

 • na informace a poradenskou pomoc školy v záležitostech týkajících se předškolního vzdělávání

Poradenskou činnost škola poskytuje na základě zájmu rodičů. Nabízí odbornou pedagogickou literaturu a časopisy, zprostředkovává kontakt se školským poradenským zařízením. Rodiče mohou volně vstupovat do tříd a zapojovat se do vzdělávacích aktivit společně s dětmi po domluvě s učitelkou. Mohou využívat konzultační hodiny.

 • na spoluvytváření školního vzdělávacího programu školy (dále „ŠVP PV“) a seznámení se s jeho obsahem

Všichni rodiče jsou seznámeni s ŠVP PV při schůzce rodičů na začátku školního roku a dokument je poté zveřejněn na přístupném místě ve škole.

 • právo spolurozhodovat při plánování programu mateřské školy, při řešení vzniklých problémů

Při plánování programu školy se mohou rodiče k aktivitám školy písemně vyjadřovat a prostřednictvím ankety o nich spolurozhodovat. 

 • Diskrétnost a ochranu osobních údajů týkajících se osobního a rodinného života (v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění a směrnicí GDPR).
 • Možnost písemně požádat o individuální úpravu pravidel stanovených ve školním řádu.

 

 1. b) Povinnosti dětí a jejich zákonných zástupců

Dítě má povinnost:

 • dodržovat stanovená pravidla soužití v MŠ a ve třídě
 • dbát pokynů učitelek a ostatních zaměstnanců školy
 • šetrně zacházet s hračkami a pomůckami
 • oznámit učitelce jakékoli jednání odlišné od dohodnutých pravidel
 • dodržovat pravidla bezpečnosti a ochrany zdraví s nimiž bylo seznámeno

Zákonný zástupce má povinnost:

 • přihlásit své dítě k povinnému předškolnímu vzdělávání (od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku)
 • zajistit, aby dítě řádně a včas docházelo do mateřské školy, bylo předáno osobně učitelce, při příchodu do MŠ bylo vhodně a čistě upravené
 • aby se dítě řádně vzdělávalo a řádně dokládat důvody nepřítomnosti v předškolním vzdělávání v souladu s podmínkami stanovenými školním řádem
 • oznámit škole předem známou nepřítomnost dítěte, není-li nepřítomnost předem známá, v co nejkratším termínu (tj. nejpozději do tří dnů) dítě omluvit a dokládat důvody nepřítomnosti dítěte
 • dodržovat školní řád a předpisy a pokyny školy k ochraně zdraví a bezpečnosti
 • respektovat pokyny pedagogických pracovníků školy vydané v souladu s právními předpisy a vnitřními směrnicemi školy
 • na vyzvání ředitelky školy se osobně zúčastnit projednání závažných otázek týkajících se předškolního vzdělávání dítěte
 • sledovat zdraví dítěte a neprodleně informovat školu o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích dítěte nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh předškolního vzdělávání – předat škole informace o lécích, které dítěte užívá, dietách, alergiích, výskytu pedikulózyRovněž vždy učitelkám nahlásit aktuální zdravotní strav při ranním předávání dětí do třídy.
 • neprodleně informovat školu o výskytu infekčního onemocnění v rodině
 • oznamovat škole údaje, které jsou podstatné pro průběh vzdělávání nebo bezpečnost dítěte a změny v těchto údajích
 • oznamovat škole změny údajů ve školní matrice a další změny, které jsou podstatné pro vzdělávání dětí – např. změnu adresy a telefonního čísla, které je kdykoliv dostupné pro potřeby náhlého onemocnění dítěte
 • ve stanoveném termínu uhradit úplatu za předškolní vzdělávání a úplatu za školní stravování – postup je upraven v odstavci č. 4 školního řádu a ve vnitřní směrnici školy, která je zveřejněná
 • respektovat provozní dobu mateřské školy a převzít dítě z MŠ nejpozději do ukončení provozu do 16:30 hod (postup školy k problematice pozdního vyzvedávání dítěte je upraven doporučením MŠMT – příloha č. 2)
 • dbát, aby dítě i v přítomnosti zákonného zástupce dodržovalo zásady bezpečného chování a jednání, a tím předcházelo případným úrazům
 • aktivně se podílet na spolupráci při překonávání adaptačních problémů, spolupracovat s učitelkami v oblasti rozvoje dítěte
 • seznámit se školním řádem a respektovat jej a dbát pokynů a informací školy

 

 1. c) Pravidla vzájemných vztahů se zaměstnanci školy a jejich práva a povinnosti

Všichni zaměstnanci MŠ mají povinnost:

 • chovat se zdvořile a důstojně k dětem a jejich rodičům a svým jednáním být dětem vzorem
 • být diskrétní a respektovat ochranu osobních údajů v souladu s vnitřní směrnicí MŠ o GDPR
 • dodržovat svoje pracovní náplně a stanovenou pracovní dobu
 • dbát o svou vlastní bezpečnost, o své zdraví i o bezpečnost a zdraví fyzických osob, kterých se bezprostředně dotýká jejich jednání
 • dodržovat právní a ostatní předpisy a pokyny zaměstnavatele
 • nepožívat alkoholické nápoje a jiné návykové látky na pracovišti
 • podrobit se na pokyn vedoucího zaměstnance zjištění o přítomnosti návykových látek

 

Pedagogické pracovnice mají povinnost:

 • vykonávat pedagogickou činnost v souladu se zásadami a cíli vzdělávání dle školského zákona
 • chránit a respektovat práva dětí a chránit jejich bezpečí a zdraví, předcházet všem formám rizikového chování v souladu se směrnicí k prevenci před sociálně patologickými jevy
 • svojí činností a svým přístupem k výchově a vzdělávání vytvářet pozitivní a bezpečné klima ve školním prostředí a podporovat jeho rozvoj
 • zachovávat mlčenlivost a chránit před zneužitím osobní údaje, informace o zdravotním stavu dětí a výsledky poradenské pomoci školského poradenského zařízení, s nimiž přišel do styku (postupuje v souladu se směrnicí školy GDPR)
 • zpracovávat třídní vzdělávací program (dále TVP) tak, aby byl v souladu se ŠVP PV a požadavky Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání (dále „RVP PV“)
 • sledovat průběh předškolního vzdělávání a hodnotit jeho podmínky i výsledky
 • analyzovat věkové a individuální potřeby dětí a v rozsahu těchto potřeb zajišťovat profesionální péči o děti, jejich výchovu i vzdělávání, hledat vhodné strategie a metody pro individualizované vzdělávání
 • poskytovat podporu a pomoc dětem se speciálními vzdělávacími potřebami, odborně vést další zaměstnance, kteří se podílejí na péči a vzdělávání dětí s přiznaným podpůrným opatřením, účinně spolupracovat s asistentkou pedagoga
 • provádět evaluační činnost – sledovat a posuzovat účinnost ŠVP PV, hodnotit výsledky své práce i podmínky vzdělávání
 • pravidelně se odborně vzdělávat
 • provádět poradenskou činnost pro rodiče ve věcech výchovy a vzdělávání jejich dětí v rozsahu odpovídajícím pedagogickým kompetencím učitelky MŠ
 • evidovat názory, přání a potřeby partnerů ve vzdělávání (rodičů, spolupracovníků, základní školy, obce) a na získané podněty reagovat, vést s partnery konstruktivní dialog
 • umožnit rodičům přístup za dítětem do třídy a dát jim možnost spoluúčasti na tvorbě ŠVP PV a TVP
 • poskytovat zákonnému zástupci nezletilého dítěte informace spojené s výchovou a vzděláváním

 

 • zajistit bezpečnost dětí od jejich předání až po vydání zákonným zástupcům

 

 • zajistit dětem bezpečné prostředí – o nedostatcích neprodleně informovat ředitelku školy.

 

Všichni zaměstnanci MŠ mají právo:

 • na zdvořilé jednání ze strany rodičů a ostatních partnerů školy

 

Pedagogické pracovnice mají právo:

 • na zajištění podmínek potřebných pro výkon pedagogické činnosti např. na ochranu před fyzickým násilím nebo psychickým nátlakem ze strany dětí nebo jejich zákonných zástupců
 • aby nebylo do jejich přímé pedagogické činnosti zasahováno v rozporu s platnými právními předpisy
 • na využívání metod, forem a prostředků dle vlastního uvážení v souladu se zásadami a cíli vzdělávání při přímé vzdělávací činnosti
 • na objektivní hodnocení své pedagogické činnosti
 • nepřijmout do MŠ dítě nachlazené nebo s jiným infekčním onemocněním v zájmu zachování zdraví ostatních dětí (postup podle metodického pokynu MŠMT ČR) viz příloha č.7.

 

 1. Provoz a vnitřní režim MŠ
 2. a) Podrobnosti o podmínkách provozu MŠ

Předškolní vzdělávání se organizuje pro děti ve věku zpravidla od 3 do 6 let, nejdříve však pro děti od 2 let. S účinností od 1. ledna 2017 je uzákoněno povinné předškolní vzdělávání od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku, není-li stanoveno jinak.

Školní rok začíná 1. září a končí 31. srpna následujícího kalendářního roku.

 1. Přijímání dětí do MŠ
 • Informace o zápisu dětí do MŠ jsou stanoveny ve směrnici k přijímacímu řízení.

 

Obecné podmínky pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání

 • Zápis k předškolnímu vzdělávání (elektronický) se koná v souladu s ustanovením § 34 odst. 2 školského zákona v období od května do 16. května . Termín a místo zápisu stanoví ředitelka mateřské školy podohodě se zřizovatelem a zveřejní je způsobem v místě obvyklým na nástěnce v budově MŠ, na webových stránkách MŠ, případně v dohodnutých objektech v okolí školy – obchodní síť, dětský lékař apod.
 • Předškolní vzdělávání je povinné pro děti, které dosáhly od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhlo pátého roku věku (§ 34 odst. 1 školského zákona)
 • Mateřská škola přijímá k předškolnímu vzdělávání v souladu s § 50 zákona č.258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, v platném znění, pouze děti, které se podrobily pravidelným očkováním, mají doklad, že jsou proti nákaze imunní nebo se nemůžou očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci. Toto ustanovení se netýká dětí poslední rok před vstupem do základní školy a dětí s odkladem povinné školní docházky.
 • V měsíci červenci a srpnu lze přijmout do mateřské školy děti i z jiné mateřské školy, a to nejvýše na dobu, po kterou jiná mateřská škola přerušila provoz a MŠ je v provozu.

 

 • Vstup do MŠ je pro dítě významnou záležitostí, proto je třeba, aby s volbou MŠ souhlasili oba rodiče.  V přijímacím řízení může dítě zastupovat pouze jeden z rodičů a MŠ v tomto případě postupuje v dobré víře o jejich shodě. Pokud však jeden z rodičů před zahájením řízení či během něho projeví nesouhlas (např. probíhající řízení před soudem atd.) je nutný k pokračování přijímacího řízení buď souhlas druhého rodiče, nebo rozhodnutí soudu.   
  1. Povinné předškolní vzdělávání

Povinné předškolní vzdělávání se vztahuje na státní občany České republiky, kteří pobývají na území České republiky déle než 90 dnů, a na občany jiného členského státu Evropské unie, kteří na území České republiky pobývají déle než 90 dnů. Dále se povinné předškolní vzdělávání vztahuje na jiné cizince, kteří jsou oprávněni pobývat na území České republiky trvale nebo přechodně po dobu delší než 90 dnů, a na účastníky řízení o udělení mezinárodní ochrany. Povinné předškolní vzdělávání se nevztahuje na děti s hlubokým mentálním postižením.

 • Povinné předškolní vzdělávání v mateřských školách (§123 odst. 2 ŠZ) je bezplatné.

 

 1. Formy povinného předškolního vzdělávání:

Pravidelná denní docházka do MŠ v pracovních dnech

 • Dítě, pro které je předškolní vzdělávání povinné se vzdělává ve spádové škole, pokud se zákonný zástupce nerozhodl pro jinou MŠ nebo individuální vzdělávání dítěte (§ 34a odst. 2)
 • Zákonný zástupce je povinen zajistit povinné předškolní vzdělávání formou pravidelné denní docházky v pracovních dnech. Rozsah povinného předškolního vzdělávání je stanoven na 4 hodiny denně. Začátek vzdělávání stanoví ředitelka MŠ, a to v rozmezí od 8,00 do 12,00 hodin (§ 1c vyhlášky č. 14/2005 Sb.)
 • Povinnost předškolního vzdělávání není dána ve dnech, které připadají na období školních prázdnin (organizace v základních a středních školách). Zůstává ale právo dítěte vzdělávat se v MŠ po celou dobu provozu, v němž je vzděláváno (§ 34a odst.3 školského zákona).
 • Zákonní zástupci mají povinnost zajistit, aby dítě, které plní povinné předškolní vzdělávání, docházelo řádně do školy. Zanedbají-li péči o povinné předškolní vzdělávání, dopustí se tím přestupku podle § 182a školského zákona.

Podmínky uvolňování dětí ze vzdělávání a omlouvání jejich neúčasti v povinném předškolním vzdělávání v MŠ.

 • Ředitelka školy je oprávněna požadovat doložení důvodů nepřítomnosti dítěte nejpozději do 3 dnů ode dne výzvy (§ 34a odst. 4 školského zákona)
 • Oznámení nepřítomnosti dítěte zákonní zástupci dokládají písemně i s uvedením důvodu nepřítomnosti dítěte.
 • Učitelka ve třídě eviduje docházku dětí a v případě neomluvené absence informuje ředitelku školy, která vyzve rodiče k doložení důvodů nepřítomnosti dítěte, v případě nedoložení postupuje ředitelka školy v souladu s ustanovením § 182a školského zákona o přestupcích.

 Jiné způsoby plnění povinnosti předškolního vzdělávání:

 1. Individuální vzdělávání dítěte, které se uskutečňuje bez pravidelné denní docházky dítěte do MŠ
 2. Vzdělávání v přípravné třídě základní školy a ve třídě přípravného stupně základní školy speciální podle § 47 a 48a školského zákona
 3. Vzdělávání v zahraniční škole na území České republiky, ve které ministerstvo povolilo plnění povinné školní docházky dle § 38a školského zákona.

Zákonný zástupce dítěte, které bude plnit povinnost předškolního  vzdělávání jiným způsobem, je povinen oznámit tuto skutečnost ředitelce spádové mateřské školy  nejpozději 3 měsíce před počátkem školního roku, kterým začíná povinnost předškolního vzdělávání dítěte.

 1. Systém vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami (dále SVP) s přiznaným podpůrným opatřením

Na základě podpůrných opatření – konkrétní informace v papírové verzi.

 

 1. Vzdělávání dětí nadaných
 • Mateřská škola vytváří ve svém školním vzdělávacím programu a při jeho realizaci podmínky k co největšímu využití potenciálu každého dítěte s ohledem na jeho individuální možnosti.
  1. Odklad povinné školní docházky

 

 • Pokud rodič požádá o odklad povinné školní docházky, informuje o tom VŽDY ředitelku MŠ.

 

 

 1. Ukončení předškolního vzdělávání

Ředitelka mateřské školy může po předchozím upozornění písemně oznámeném zákonnému zástupci dítěte rozhodnout o ukončení předškolního vzdělávání v souladu s ustanovením § 35 školského zákona, jestliže:

 • se dítě se bez omluvy zákonného zástupce nepřetržitě neúčastní předškolního vzdělávání po dobu delší než dva týdny,
 • zákonný zástupce závažným způsobem opakovaně narušuje provoz školy,
 • ukončení doporučí v průběhu zkušebního pobytu dítěte lékař nebo školské poradenské zařízení,
 • zákonný zástupce opakovaně neuhradí úplatu za vzdělávání v mateřské škole nebo úplatu za školní stravování ve stanoveném termínu a nedohodne se s ředitelkou jiný termín úhrady.
 • pokud chtějí ukončit docházku rodiče, oznámí tuto skutečnost ředitelce MŠ
 • před nástupem do 1. třídy základní školy je docházka dítěte do MŠ ukončena automaticky

 

Předškolní vzdělávání dítěte může být ukončeno i na základě písemné žádosti zákonných zástupců dítěte, a to z důvodů např. rodinných, stěhování atd.

Rozhodnout o ukončení předškolního vzdělávání nelze v případě dítěte, pro které je předškolní vzdělávání povinné.

 

 

 1. Evidence dětí

Při nástupu do MŠ předají zákonní zástupci dítěte třídní učitelce List evidence dítěte v MŠ, který musí být řádně a úplně vyplněný. V případě cizích státních příslušníků je nutné doložit povolení k pobytu v České republice včetně karty zdravotního pojištění.  Řádné očkování dle § 34 odst. 5 školského zákona.

Každou změnu v osobních údajích ve školní matrice musí zákonní zástupci dítěte neprodleně ohlásit ředitelce MŠ.

Informace o dětech jsou důsledně využívány pouze pro vnitřní potřebu školy, oprávněné orgány státní správy a samosprávy a je s nimi nakládáno v souladu  GDPR.

Při nástupu dítěte do mateřské školy zákonní zástupci jsou seznámeni se směrnicí GDPR a dle vlastního uvážení škole podepisují souhlas k využívání osobních dat dětí k prezentaci MŠ.

 

 1. Úplata za předškolní vzdělávání

V souladu s odst. 2 § 123 školského zákona lze vzdělávání v MŠ poskytovat za úplatu, která je příjmem MŠ. Úplata je stanovena vnitřní směrnicí MŠ a hradí ji zákonní zástupci dítěte a v případě přijetí dítěte do mateřské školy oznámí ředitelka školy zákonnému zástupci výši úplaty.

Předškolní vzdělávání se poskytuje bezúplatně pro dítě s povinnou školní docházkou od počátku školního roku,  který následuje po dni, kdy dítě dosáhne 5 roku (§ 123 odst.2 ŠZ).

 

 1. Provoz MŠ a jednotlivých tříd a předávání dětí učitelkám
 • Provozní doba mateřské školy je od 6:30 do 16:30 hodin.

Rodiče přivádějí své děti do MŠ nejpozději do 8,30 hodin, (děti s povinnou školní docházkou nejpozději do 8,00 hod) a poté se vchody z důvodu bezpečnosti uzamykají.

 • Při příchodu do MŠ rodiče osobně předají děti učitelce do třídy z důvodu jejich bezpečnosti.
 • Později příchozí rodiče (např. z důvodu návštěvy lékaře atd.) svůj příchod do MŠ oznámí zazvoněním na zvonek, který je umístěný u vchodových dveří. Včasný příchod do MŠ je důležitý  nejen z důvodu adaptace dětí a zapojení do společných her, alei z hlediska evidence dětí a evidence přípravy stravy.
 • Mimořádnou dobu příchodu nebo odchodu dítěte dohodnou zákonní zástupci předem s učitelkou.
 • Děti, které odcházejí z MŠ po obědě, si mohou zákonní zástupci převzít od 12,15 do 12,45. Děti, které odcházejí po odpočinku od 14,30 hodin do ukončení provozu MŠ. Mimo tyto určené časy je budova MŠ uzamčená. Rodiče si však mohou děti vyzvedávat kdykoliv na základě domluvy s učitelkami.
 • Na pracovišti Cihelní 1a se od 6,30 hodin všechny děti scházejí ve třídě C- CITRÓNCI, odkud si je učitelky převezmou do kmenových tříd, kde pobývají až do ukončení jejich provozu (dle stanovených režimů). Poté je učitelky převedenou opět do třídy C-CITRÓNKŮ, kde si je rodiče nebo jimi pověřená osoba vyzvednou nejpozději do ukončení provozní doby MŠ do 16,30 hodin.
 • Na pracovišti Hlaváčova 6 předají rodiče děti učitelkám do třídy D-DRÁČKŮ od 6,30 hodin odkud si je učitelky převezmou do třídy E_ESKYMÁČKŮ, kde pobývají až do ukončení provozu (dle stanoveného režimu). Poté je učitelka převede opět do třídy D-DRÁČKŮ, kde si je rodiče nebo jimi pověřená osoba vyzvednou nejpozději do ukončení provozní doby MŠ do 16,30 hodin.

 

 1. Režim dne

Režimy dne jsou sestaveny tak, aby byly respektovány psychohygienické zásady stanovené vyhláškou č. 410/2005 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělání dětí a mladistvých, v platném znění.  Řízené a spontánní činnosti se vzájemně prolínají a jsou zastoupeny rovnoměrně. Z hlediska podpory zdraví dětí je vymezený dostatečný prostor pro jejich pohybový rozvoj. Pitný režim je k dispozici ve všech třídách od zahájení jejich provozu – děti mají možnost výběru ze dvou druhů nápojů. Doba pro pobyt dětí venku je stanovena v souladu s hygienickými normami zpravidla 2 hodiny denně. Interval mezi výdejem jednotlivých jídel nepřekračuje tříhodinový časový limit. Při stolování jsou děti vedeny ke kulturním stravovacím návykům, správnému využívání příborů, k samostatnosti. Jednotlivé aktivity ve třídách jsou realizovány tak, aby byla zajištěna jejich plynulost a nedocházelo ke zbytečným prostojům.

Režimy dne jsou nastaveny pouze rámcově, jsou variabilní s ohledem na zájmy a potřeby dětí a mohou se měnit vzhledem k aktuální situaci ve třídě. Uvedené časy jsou orientační.

Režimy jednotlivých tříd jsou přílohou č. 4 školního řádu.

 

 1. Omezení a přerušení provozu MŠ v průběhu školního roku a prázdninový provoz
 • Provoz MŠ lze podle místních podmínek omezit nebo přerušit v měsíci červenci nebo srpnu, popřípadě v obou měsících. Rozsah omezení nebo přerušení stanoví ředitel MŠ po dohodě se zřizovatelem. Informaci o omezení nebo přerušení zveřejní ředitel MŠ na přístupném místě ve škole nejméně 2 měsíce předem. Provoz o hlavních prázdninách je stanoven po projednání se zřizovatelem a rodiče o něm budou nejméně dva měsíce předem informováni. V srpnu je MŠ vždy uzavřená.

 

 • K přerušení nebo omezení provozu MŠ v jiném období než v měsíci červenci nebo srpnu (§ 3 odst. 2 vyhlášky o předškolním vzdělávání) může dojít pouze ze závažných důvodů, a to vždy po projednání se zřizovatelem. Závažnými důvody jsou takové organizační či technické příčiny, které znemožňují řádné poskytování předškolního vzdělávání, přičemž by mělo jít opravdu o výjimečné opatření. Informaci o omezení nebo přerušení provozu ředitelka školy zveřejní neprodleně poté, co o omezení nebo přerušení provozu rozhodne.
 • Z důvodu nenadálých organizačních a technických událostí v MŠ (např. absence učitelek, nízký počet dětí ve třídě, technické problémy na budově MŠ atd.) může v průběhu školního roku docházet i ke spojování jednotlivých tříd, přičemž nesmí být překročený nejvyšší stanovený počet dětí na třídu a musí být respektovány hygienické normy (každé dítě musí mít zajištěné své osobní hygienické zázemí – vlastní ložní povlečení, prostěradlo, pyžamko, ručník a nádobí na pití). O těchto organizačních změnách jsou rodiče neprodleně informováni.

Na základě organizace školního roku, kde jsou stanoveny termíny prázdnin ZŠ viz příloha č. 5 školního řádu. MŠ na období prázdnin zjišťuje zájem o docházku do MŠ a na základě počtu přihlášených dětí upraví provoz jednotlivých tříd.

 

 1. Co dítě potřebuje do MŠ
 • Vhodné obutí (přezůvky s pevnou patou) a oblečení do třídy (hrací kalhoty, tepláky, zástěrku, sukýnku), velmi důležitá je kapsa na oblečení pro kapesník.
 • Pro pobyt venku je vhodná tepláková souprava a sportovní obuv, v horkých a slunných dnech je nutné, aby děti měly chráněnou hlavu před nežádoucím slunečním zářením – kšiltovky, šátky, klobouky apod.
 • Do nepříznivého počasí je ideální šusťáková souprava, v zimních měsících nepromokavá oteplovací souprava či kombinéza, pláštěnka.
 • K odpolednímu odpočinku potřebují děti pyžamo, které dáváme na vyprání 1x za týden a dle potřeby.
 • Hygienické kapesníčky apod.,
 • Je vhodné náhradní prádlo a punčocháče či ponožky, aby se v případě potřeby mohly děti převléknout.
 • Důležité je označit oblečení, aby nedošlo k jeho záměně.
 • MŠ zodpovídá za věci řádně označené a uložené na místech k tomu určených.
 • Nezodpovídá za poškození či ztrátu hraček, které si děti nosí z domu a za peníze a cenné předměty (řetízky, prstýnky atd.).
 1. Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí
 • Pro předškolní vzdělávání mají děti zajištěné bezpečné prostředí a podnětné zázemí v kmenových třídách. MŠ při vzdělávání a s ním přímo souvisejících činnostech přihlíží k základním fyziologickým potřebám dětí a vytváří podmínky pro jejich zdravý vývoj a pro předcházení vzniku sociálně patologických jevů v souladu s ustanovením 29 školského zákona.
 • MŠ zajišťuje bezpečnost a ochranu zdraví dětí a poskytuje jim nezbytné informace z této oblasti. Jakékoli poučení je vždy evidováno zápisem v třídní knize.
 • MŠ vede evidenci úrazů dětí, k nimž došlo při vzdělávání a sním přímo souvisejících činnostech v souladu s ustanovením vyhlášky č. 64/2005 Sb., o evidenci úrazů dětí, žáků a studentů, v platném znění.
 • V případě náhlého akutního onemocnění dítěte MŠ zajistí jeho oddělení od ostatních dětí, okamžitě informuje rodiče a do doby jeho předání zákonným zástupcům zajistí dohled nad dítětem zletilou osobou. MŠ zajišťuje pravidelnou kontrolu terénu školní zahrady před jejím použitím, rovněž při návštěvě s dětmi jiného prostoru, než je školní zahrada, budou děti poučeny o bezpečném chování a bude učitelkou provedena kontrola prostoru a jeho vybavení, na kterém budou děti pobývat.

 

 1. Zajištění bezpečnosti v průběhu vzdělávacích činností

MŠ vykonává dohled nad dítětem od doby, kdy je pedagogický pracovník převezme od jeho zákonného zástupce nebo jím pověřené osoby až do doby, kdy je pedagogický pracovník předá zákonnému zástupci nebo jím pověřené osobě.

 • Budova MŠ je přístupná rodičům v době přivádění a odvádění dětí, a to na zazvonění do třídy, kde se rodič hlásí vždy jménem svého dítěte.
 • Mimo tuto dobu je z bezpečnostních důvodů budova uzamčena, včetně branky naškolní zahradu.
  • Za bezpečnost dětí zodpovídají po celou dobu jejich pobytu v MŠ učitelka ve třídě. Zákonní zástupci jsou povinni osobně předat dítě učitelce a informovat ji o zdravotním stavu předávaného dítěte. Teprve potom opustí MŠ. Při přebírání a vydávání dětí je velmi důležitý osobní kontakt učitelky se zákonným zástupcem dítěte.
  • Bez písemného pověření nebude dítě z MŠ vydáno nikomu jinému, než zákonným zástupcům. U rozvedených rodičů je třeba doložit soudní rozhodnutí o úpravě rodičovské odpovědnosti. Záznamy o vyzvedávání dětí uvedené v evidenčním listu dítěte nenahrazují písemné pověření (příloha č. 6)
  • Do MŠ jsou přijímány pouze děti zdravé, bez příznaků onemocnění (zvýšená teplota, zvracení, průjmy, kašel, omezený pohyb z důvodu zlomenin atd.).
  • Učitelka MŠ má právo v zájmu zachování zdraví ostatních dětí nepřijmout od zákonných zástupců nemocné dítě s nachlazením nebo podezřením na infekční onemocnění (Příloha č. 7)
  • Onemocní-li dítě v průběhu dne, učitelka neprodleně oznámí tuto skutečnost rodičům a ti jsou povinni v co nejkratší možné době si dítě vyzvednout, aby se nemoc nešířila mezi ostatní děti.
  • Při zjištění výskytu infekčního onemocnění nebo pedikulózy v MŠ, škola o této skutečnosti ihned informuje rodiče na nástěnkách.
  • Při vzdělávání dětí učitelka vytváří bezpečné prostředí a předchází bezpečnostním rizikům – odstraňuje z dosahu dětí nebezpečné předměty, při práci s nůžkami a jinými nebezpečnými pomůckami vykonává nad dětmi náležitý dohled, při tělovýchovných aktivitách dbá zvýšené pozornosti o bezpečnost dětí, bývá vždy na místě s nejvyšší mírou možného nebezpečí. Před cvičením vždy zkontroluje technický stav používaného nářadí. Při chůzi po schodech dbá učitelka na to, aby se děti nestrkaly, chodily pomalu a držely se zábradlí.

 

 1. Opatření při úrazu
 • Stane-li se v MŠ úraz, jsou všichni zaměstnanci MŠ povinni okamžitě poskytnout první pomoc, v případě potřeby přivolají lékařskou pomoc, v nezbytně nutném případě zajistí převoz do zdravotnického zařízení.
 • O úrazu dítěte podá MŠ bez zbytečného odkladu hlášení jeho zákonnému zástupci.
 • Všechny úrazy dětí se evidují v „Knize úrazů“, a to bezprostředně po úrazu.
 • Jedná-li se o úraz, jehož důsledkem byla nepřítomnost dítěte ve škole, vyplní se „Záznam o úrazu“ na formuláři k tomu určeném.

 

 1. Opatření při pobytu venku
 • K zajištění bezpečnosti při pobytu mimo území MŠ odpovídá učitelka nejvýše za 20 dětí z běžných tříd. Pokud je ve třídě vyšší počet dětí a přítomna jen jedna učitelka, tak jsou děti podle jasně stanových pravidel děleny do jiných tříd.
 • Ředitelka školy určuje při vyšším počtu dětí, při specifických činnostech nebo při pobytu dětí v prostředí náročném na bezpečnost dalšího pedagogického pracovníka, ve výjimečných případech jinou zletilou osobu způsobilou k právním úkonům, která je v pracovněprávním vztahu k MŠ.
 • Při pobytu na školní zahradě je nutné respektovat Provozní řád školní zahrady a využívat její vybavení v souladu s nastavenými pravidly. Učitelky jsou povinny z dosahu dětí odstranit nebezpečné předměty a zajišťovat dostatečný dozor a bezpečnost při využívání průlezek a jiného nářadí, kde hrozí nebezpečí úrazu.
 • Při vycházkách chodí děti ve dvojicích a v zástupu, jsou vybavené reflexními vestami a maximálně se vyhýbají frekventovaným ulicím. Při přecházení přes vozovku jsou využívané vyznačené přechody a učitelky používají bezpečnostní terčík. Přecházení vozovky mimo vyznačené přechody je povoleno pouze dovoluje-li to dopravní provoz a učitelky jsou přesvědčeny o bezpečnosti přechodu skupiny.
 • Skupina dětí je zpravidla doprovázena dvěma učitelkami, z nichž jedna je na začátku a druhá na konci skupiny.
 • Pro pobyt dětí v přírodě jsou využívané pouze známá bezpečná místa a pedagogičtí pracovníci před pobytem dětí na těchto místech odstraní všechny nebezpečné věci a překážky (sklo, hřebíky, ostré předměty atd.) a zkontrolují technický stav vybavení tohoto prostoru např. průlezek, branek na hřišti, ukotvení dvířek atd. Při sportovních, rekreačních a relaxačních činnostech dětí učitelky dbají, aby děti neopustily vymezené prostranství.

 

 1. Opatření při rozdělávání ohně

Práce s otevřeným ohněm je v prostorách tříd dětí zakázána – podrobnější informace v papírové verzi.

 1. Poučení dětí o bezpečnosti ve škole a při školních akcích

Děti jsou průběžně upozorňovány na možná nebezpečí, která jim hrozí. Poučení dětí je přiměřené a srozumitelné jejich věku. O provedení poučení je proveden záznam v „Třídní knize“.

 1. Ochrana dětí před sociálně patologickými jevy

MŠ využívá pro prevenci vzniku sociálně patologických jevů jako účinný nástroj stanovená pravidla společného soužití ve třídě, která si děti společně s učitelkami samy vytváří a všichni důsledně dbají na jejich dodržování. Aktuální situace související s výskytem sociálně patologických jevů ve škole pedagogické pracovnice operativně řeší a v této oblasti se průběžně sebevzdělávají.

 • Všem osobám v prostorách MŠ je zakázáno užívat alkohol, tabákové výrobky a ostatní návykové látky, ve škole s nimi manipulovat. To neplatí pouze v případě, kdy osoba užívá návykové látky v rámci léčebného procesu, který jí byl stanoven zdravotnickým zařízením.
 • MŠ je povinna oznámit orgánu sociálně právní ochrany dětí skutečnosti, které nasvědčují tomu, že dítě je týráno nebo zanedbáváno.

 

 1. Podmínky zacházení s majetkem školy ze strany dětí

Po dobu vzdělávání se děti v prostorách školy chovají tak, aby nepoškozovaly majetek školy. Šetrně zachází s nábytkem, učebními pomůckami, hračkami, knihami, tělovýchovným nářadím i náčiním i ostatním vybavením školy. V případě zjištění poškození majetku, hlásí tuto skutečnost neprodleně pedagogické pracovnici.

 • Po dobu vzdělávání dítěte v MŠ dbají pedagogičtí pracovníci na šetrné zacházení s majetkem školy a předcházejí úmyslnému poškozování.

 

 1. Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání

MŠ průběžně vyhodnocuje proces vzdělávání a jeho výsledky. Provádí vnitřní evaluaci na úrovni školy a třídy. Jednou za tři roky provádí vlastní hodnocení školy, které je jedním z podkladů pro další plánování a rozvoj MŠ.

Výsledky vzdělávání dětí MŠ eviduje prostřednictvím pedagogické diagnostiky každého dítěte. Na základě jejich porovnání s klíčovými kompetencemi v RVP PV stanovuje další postup pro rozvoj osobnosti každého jednotlivce.

Vnější evaluaci v MŠ provádí Česká školní inspekce. Hodnocení školy může provádět také její zřizovatel podle kritérií, která předem zveřejní.

 

 1. Spolupráce MŠ s organizacemi

Spolupráce se zákonnými zástupci dítěte probíhá prostřednictvím:

 • individuálních rozhovorů se zákonnými zástupci dítěte v dopoledních či odpoledních hodinách. V případě řešení záležitosti, jejíž projednání je časově náročné, sjedná si zákonný zástupce s učitelkou individuální konzultaci
 • písemných sdělení na nástěnkách v šatnách a na webových stránkách MŠ
 • schůzek rodičů, při společném tvoření, při oslavách významných svátků (Den matek…)
 • kulturních akcí, vzdělávacích a zábavných programů
 • schránky důvěry
 • s

Spolupráce se Spolem rodičů při MŠ

Spolupráce se základní školou:

Spolupráce je zaměřena především na plynulý přechod dětí z MŠ do základního vzdělávání.

Spolupráce se zřizovatelem

Jednání jsou založena na oboustranné dohodě. Spolupráce probíhá průběžně a je zaměřena na zajištění bezproblémového provozu MŠ především v oblasti materiální.

Spolupráce s ostatními organizace

MŠ je přístupna jakémukoli jednání a další spolupráci.

 

 1. Závěrečná ustanovení

 

Aktualizace Školního řádu č.j. 19/ 2017 nabývá účinnosti dnem 1. září 2018

 

 

V Brně dne 1. srpna 2018

                                                                                  ……………………………………..

             

                                                                      Mgr. Hana Tesaříková, ředitelka školy