Spolek rodičů

Spolek rodičů a přátel MŠ Cihelní, z.s.

 

www.srps-cihelni.webnode.cz

 

Předseda:

Kamila Zenklová

Tel.605/104 176     kamila@zenkl.cz

 

Místopředseda:

Petra Koryčánková

Tel. 730/179 569     petra.korycankova@gmail.com

 

Hospodář:

Lenka Křížová

Tel. 777/316 751    krizova.lena@gmail.com

 

 

 

Naším cílem je podpořit rozvoj dětí a obohatit trávení společného času s kamarády ze školky i s učitelkami. Naším  zájmem je rozvinutí úzké spolupráce s MŠ Cihelní za podpory ze strany pedagogů, paní ředitelky a dalších pracovníků MŠ.

Děkujeme za Vaši podporu a věříme, že snaha náš všech bude nejvíce inspirativní pro děti, kvůli kterým podnikáme naše aktivity.

 

 

STANOVY

Název spolku: Spolek rodičů a přátel MŠ Cihelní, z.s.

Sídlo spolku: Brno

IČ spolku:

 

 

 

Článek 1.

Programové cíle, účel spolku a náplň činnosti

 

 1. Spolek rodičů a přátel MŠ Cihelní, z.s. (dále jen „Spolek“) je dobrovolné sdružení osob, které sdružuje bezúhonné muže a ženy mající zájem o podporu Mateřské školy Cihelní 1a, Brno 62200, (dále jen „MŠ“)
 2. Spolek byl založen k podpoře činnosti MŠ a dětí tuto MŠ navštěvujících.
 3. Cílem spolku není provádět výdělečnou činnost za účelem získání individuálního prospěchu jednotlivých členů.
 4. Vedle hlavní činnosti může spolek vyvíjet též vedlejší příležitostnou hospodářskou činnost, je-li její účel v podpoře hlavní činnosti nebo v hospodárném využití spolkového majetku. Tato vedlejší hospodářská činnost nebude vykonávána živnostensky (soustavně za účelem dosažení zisku).
 5. Spolek je zřízen na dobu neurčitou.

 

 

Článek 2.

2.1. Členství ve spolku

 

 1. Členem spolku (dále jen „člen“) se může stát osoba starší 18 let.
 2. Členství ve spolku je dobrovolné a může být kdykoliv na žádost člena zrušeno.
 3. Členství ve spolku se váže na osobu člena a nepřechází na jeho právního nástupce.
 4. Členství ve spolku je nehonorované.
 5. Členství vzniká podpisem stanov, kterému předchází souhlas členů výboru.

 

 

2.2. Práva a povinnosti členů

 

Práva:

 1. Po dovršení 18 let věku volit a být volen do vedení výboru spolku.
 2. Účastnit se jednání a rozhodování na členských schůzích.
 3. Vyjadřovat se k činnosti spolku a výboru.
 4. Podávat návrhy  a podílet se na činnosti spolku.
 5. Podávat návrhy na zlepšení práce spolku či výboru na členských schůzích.
 6. Obracet se na orgány spolku s podněty, stížnostmi a žádat o jejich vyjádření.
 7. Právo rovného hlasování.
 8. Kdykoliv vystoupit ze spolku.
 9. Při návrhu na vyloučení má právo člen žádat o vysvětlení návrhu a uvést a doložit vše, co mu je k prospěchu.

 

 

Povinnosti:

 1. Plnit členské povinnosti obsažené ve stanovách.
 2. Uhradit do stanoveného termínu roční příspěvek spolku. Výše členského příspěvku je navrhována výborem a schvalována členskou schůzí.
 3. Aktivně se zúčastňovat členských schůzí, plnit jejich usnesení nebo rozhodnutí, jakož i usnesení výboru.
 4. Podílet se na plnění poslání spolku aktivní účastí.
 5. Podílet se dle pokynů výboru spolku na zabezpečování akcí pořádaných spolkem.
 6. Členové spolku neručí za dluhy spolku.
 7. Respektovat rozhodnutí členského výboru.

 

2.3. Zánik členství ve spolku

 

 1. Oznámením člena o ukončení členství.
 2. Ukončením podle usnesení mimořádné či výroční členské schůze pro závažné neplnění členských povinností a porušování stanov spolku.
 3. Úmrtím člena.

 

2.4. Evidence členů ve spolku

 

 1. Spolek vede za účelem evidence neveřejný seznam svých členů. Výbor provádí v seznamu členů zápisy a výmazy týkající se členství osob ve spolku. Informaci o aktuálním počtu členů spolku i o počtu zájemců předkládá výbor členské schůzi jednou ročně.
 2. Stanovy i seznam členů jsou uloženy v sídle spolku. Členové výboru zodpovídají za to, že údaje obsažené v evidenci vedené spolkem nebudou zneužity.

 

 

Článek 3.

Orgány spolku

 

 1. Nejvyšším orgánem spolku je členská schůze.
 2. Členská schůze je svolávána výborem dle potřeby a vždy požádá-li o ni alespoň 30% členů spolku, nejméně však 1x ročně.
 3. Členská schůze je usnášeníschopná, pokud je přítomna nejméně jedna polovina členů spolku a současně jedna polovina výboru spolku.
 4. Při hlasování na členské schůzi je rozhodnutí přijato, hlasuje-li pro něj nadpoloviční většina přítomných členů spolku a současně nadpoloviční většina přítomných členů výboru spolku. Při rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy.
 5. Členská schůze schvaluje nadpolovičním počtem přítomných návrh na ukončení spolku.
 6. Ze zasedání členské schůze je pořizován zápis, doplněný prezenční listinou.

 

Do pravomocí členské schůze patří:

 

 1. Projednávání hlavního zaměření spolku.
 2. Změna stanov spolku.
 3. Schvaluje plán činnosti a hospodaření spolku.
 4. Volba a odvolání členů výboru spolku (dále jen „výboru“) do konkrétních funkcí spolku.
 5. Schválení výše ročního příspěvku, termínu splatnosti a způsobu jeho úhrady.
 6. Uložení opatření za porušení členských povinností, pokud tak neučiní výbor.
 7. Vyloučení člena spolku.
 8. Rozhoduje o případném zrušení spolku s likvidací včetně jmenování likvidátora nebo o přeměně spolku.

 

Výbor spolku

 1. Za člena výboru může být navržen každý řádný člen starší 18 let, který je ochoten odpovědně pracovat ve prospěch spolku.
 2. Je volen a odvoláván členskou schůzí spolku.
 3. Skládá se ze tří členů – předsedy, místopředsedy a hospodáře.
 4. Funkční období členů výboru je jednoleté.
 5. Schůze výboru svolává předseda, popř. místopředseda. Výbor je schopný usnášení za přítomnosti alespoň poloviny členů výboru. K přijetí návrhu je třeba souhlasu většiny přítomných členů výboru. V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy a není-li přítomen, hlas místopředsedy. Hlasování je veřejné.
 6. Navrhuje přijímání nových členů a rušení členství.
 7. Ze své činnosti se zodpovídá členské schůzi.
 8. Řídí práci spolku po dobu svého funkčního období a zodpovídá za ni, o jednání výboru je pořizován zápis.
 9. Odpovídá za správu majetku a účelné hospodaření  s prostředky spolku.
 10. Vede veškerou dokumentaci a evidenci potřebnou pro zdárný chod spolku.
 11. Schvaluje finanční výdaje spojené s nákupem a pořizováním vybavení a materiálu potřebného pro činnost spolku
 12. Předkládá členské schůzi ke schválení program činnosti spolku a jemu odpovídající rozpočet na příští rok.
 13. Z jednání výboru se pořizuje zápis.

 

Povinnosti člena výboru spolku:

 1. Zúčastňovat se pravidelně jednání výboru v plánovaných termínech, při závažných důvodech se předem a včas z jednání omluvit.
 2. Odpovídá předsedovi a plénu spolku za plnění svěřených úkolů.

 

S výborem spolupracují dle potřeby další členové, kteří jsou pověřováni plněním úkolů potřebných pro zdárný chod spolku. Ti mohou být přizváni na jednání výboru a mají tam hlas poradní.

 

Předseda spolku:

 1. Je statutárním orgánem spolku.
 2. Zastupuje spolek navenek a jedná a podepisuje jeho jménem.
 3. Řídí činnost spolku mezi členskými schůzemi.
 4. Svolává členskou schůzi.
 5. Řídí práci výboru.
 6. Organizační a administrativní práci vykonává sám nebo ve spolupráci s dalšími členy výboru, doklady archivuje. Předseda může daným úkolem pověřit i člena spolku.
 7. Jedná o akcích spolku.
 8. Ve výboru při hlasování při rovnosti hlasů je jeho hlas rozhodující.
 9. Odpovídá za provedení revize hospodaření nejméně jednou za rok.
 10. Funkční období předsedy je jednoleté.
 11. V případě, že se předseda spolku vzdá funkce nebo z vážných důvodů není schopen zastávat funkci, přebírá funkci předsedy místopředseda spolku, oznamuje to písemně

 

Místopředseda spolku:

 1. Jedná s pořadatelskými a hospodářskými partnery spolku v průběhu přípravy a realizace akcí spolku.
 2. Podílí se na administrativních úkonech potřebných pro zdárný chod spolku.
 3. Zastává funkci předsedy, pokud se předseda spolku vzdá funkce nebo z vážných zdravotních důvodů není schopen zastávat tuto funkci.

 

Hospodář spolku:

 1. vede účetnictví spolku.
 2. Pravidelně informuje výbor a členskou schůzi o hospodaření sboru.
 3. Vypracovává zprávu o hospodaření sboru pro výroční členskou schůzi.
 4. Vybírá členské příspěvky nebo tím může po souhlasu statutárního zástupce pověřit jiného člena spolku.
 5. Je spoluodpovědný za finanční hospodaření spolku.

 

 

Článek 4.

Zásady hospodaření spolku

 

Spolek rodičů a přátel MŠ Cihelní, z.s.  je nezisková organizace.

 

 1. Při svém hospodaření se spolek řídí obecně platnými zákonnými normami.
 2. Za maximálně efektivní hospodaření s finančními prostředky spolku odpovídá hospodář a předseda spolku.
 3. Revize hospodaření je prováděna nejméně jedenkrát ročně komisí zvolenou z řad členů spolku.
 4. Revizní zpráva je předkládána ke schválení členskou schůzí.

 

Zdrojem finančního zabezpečení spolku jsou:

 1. Dobrovolné členské příspěvky, které jsou osvobozeny od daně.
 2. Mimořádné příspěvky a dary členů pro zabezpečení realizace konkrétních akcí.
 3. Výnosy z vedlejší příležitostné hospodářské činnosti.
 4. Dary, příspěvky a finanční dotace poskytnuté jinými subjekty.
 5. Úroky z bankovních účtů a jiných vkladů.

 

Hlavní výdaje tvoří:

 1. Náklady na zajištění kulturních a jiných akcí pro děti MŠ.
 2. Náklady na rozvoj zahrady MŠ.
 3. Náklady na dopravu dětí MŠ na kulturní akce.
 4. Náklady na stravování při akcích organizovaných pro děti MŠ.
 5. Náklady na dárky dětem k různým příležitostem, (ke Dni dětí, k Mikuláši, na vánoční besídce, apod.)
 6. Náklady  související s vedením účetnictví, vedení běžného účtu, bankovní poplatky.
 7. Náklady na průběžné materiální zajištění činnosti spolku.
 8. Náklady na propagaci spolku.

 

 

Článek 5.

Zánik spolku

 

Zánik spolku je možný dvěma způsoby:

 • O ukončení činnosti spolku může rozhodnout na návrh poloviny členské základny řádně svolaná členská schůze a to hlasováním nadpoloviční většinou přítomných členů. Členská schůze rozhodne i o způsobu naložení s majetkem spolku.
 • Spolek může zaniknout i rozhodnutím Ministerstva spravedlnosti.

 

 

Článek 6.

Závěrečná ustanovení

 

 1. Tyto stanovy spolku byly projednány a přijaty usnesením členské schůze dne 24.4.2018 a nabývají účinnosti dnem zápisu do spolkového rejstříku.
 2. Platnost statutu a jeho změn je podmíněna schválením členskou schůzí. K provedení změny je potřeba souhlasu nadpoloviční většiny přítomných.
 3. Tento statut nabývá platnosti dnem schválení členskou schůzí dne 24.4.2018.

 

 

 

 

V Brně dne …………………………..

 

 

                                                                                   ……………………………………….

                                                                                   předseda spolku